Brańsk, Podlaskie

Dom | 74 300 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 74 300 zł
 • Miasto: Brańsk
 • Powierzchnia: 1,00 m2
 • Województwo: Podlaskie
 • Cena za m2: 74 300 zł
 • Ulica: Kościuszki 7
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 7 430 zł
 • Rodzaj: Dom
 • Numer oferty: 34683X81227589
 • Termin wpłaty wadium: 2019-07-10 - Co to znaczy?

Opis

Załącznik nr 1 do
Zarządzenie Nr 38/19 z dnia 11.06.2019 r.


Burmistrz Miasta Brańsk
ogłasza
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
działki zabudowanej położonej w Brańsku przy ul. Kościuszki
Podstawa prawna: art. 11, art. 28 ust. 1, art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2018. 2204 tj.), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. 2014.1490 t.j.), Zarządzenia Nr 1/18 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 22.11.2018 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Brańsku oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
1. Przedmiot sprzedaży
Nieruchomoś
zabudowana, położona w Brańsku przy ul. Kościuszki 7, stanowiąca własność Miasta Brańsk, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1786 o pow. 766 m2, dla której Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim prowadzi księgę wieczysta nr BI1P/00078663/4.
Działka ta położona jest w strefie śródmiejskiej układu przestrzennego zabudowy miasta Brańsk, z dojazdem ul. Kościuszki o nawierzchni asfaltowej z chodnikami i możliwością pełnego zakresu uzbrojenia komunalnego istniejącego w mieście tj. sieć elektryczna, telefoniczna, wodociągowa i kanalizacji sanitarnej.
W otoczeniu działki, po ubu jej stronach i po drugiej stronie ul. Kościuszki, występuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługowo – handlowa.
Działka ma regularną konfigurację w kształcie czworoboku zbliżonego do prostokąta, ze skośną granicą wzdłuż ul. Kościuszki, po której przebiega ogrodzenie z siatki z furtką i bramą wjazdową z prętów stalowych.
Na działce znajdują się stare, zniszczone budynki i budowle i są to:
- budynek mieszkalny drewniany z gankiem z dobudówką murowaną od zaplecza, z dachem dwuspadowym krytym dachówką cementową,
- budynek stodoły konstrukcji drewnianej obijany deskami, z dachem dwuspadowym pokrytym eternitem,
- ściany murowane z pustaków cementowych budynku gospodarczego bez dachu
- studnia z cembrowin betonowych
- połamana drewniana konstrukcji namiotu szklarniowego
Budynek mieszkalny posiada decyzję znak INB.7356.40.2017.2018.2019 z dnia 2019.03.11 wydane przez Powiatowy Inspektorat nadzoru Budowlanego w Bielsku Podlaski o nakazie rozbiórki z terminem do dnia 31 grudnia 2019 roku.
2. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brańsk, zatwierdzonego uchwałą Nr XXXI/147/02 Rady Miejskiej w Brańsku z dnia 9 października 2002 r. (Dz.Urz.Woj. Podl. Nr 70 poz. 1407 z późń. zm.) – wyceniania działka ozn. nr geod. 1786, położona jest w kompleksie oznaczonym symbolem graficznym 11 MNUR tj. teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług i rzemiosła o charakterze nieuciążliwym.
3. Obciążenie nieruchomości
Na wycenianej działce w narożu północno – wschodnim od ulicy istnieje niewielki pawilon (kiosk) handlowy stanowiący nakład osoby fizycznej, którą pisemną umową dzierżawy zawartą w dniu 8 lutego 2016 r. z poprzednim właścicielem działki wydzierżawiła na 5 lat powierzchnię 105 m2 gruntu.
4. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 74 300 zł netto. Do kwoty tej doliczony będzie podatek Vat zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług ( Dz. U.2018.2174 t.j.)
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej tj. 743 zł
Przetarg jest ważny bez względu na ilość uczestników, jeśli chociaż jeden z nich zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej.
Wygrywający przetarg zobowiązany jest do dokonania pełnej wpłaty kwoty osiągniętej w przetargu (do ceny wylicytowanej doliczony zostanie podatek VAT 23%, oraz koszty wyceny w kwocie 492 zł i koszty geodezyjne w wysokości 1.600 zł najpóźniej 4 dni przed zawarcie, umowy notarialnej.
5. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży: nieruchomość przeznaczona do sprzedaży na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta Brańsk Nr 1/18 z dnia 22.11.2018 r.

6. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2.ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2010r. nr 102, poz. 651 t.j. ze zmianami/: minął w dniu 14.12.2018 r.
7. Termin przetargu
I przetarg odbędzie się w dniu 12.07.2019 r. (piątek) w siedzibie Urzędu Miasta Brańsk 17-120 Brańsk ul. Rynek 8 – pokój nr 6 (sala konferencyjna) o godzinie 9.00
Uczestnicy przetargu zobowiązani są do posiadania dowodów wniesienia wadium.
8. Wadium
Uczestnik przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 7.430 zł (słownie: siedem tysięcy czterysta trzydzieści zł). w przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które wniosą wadium w wyżej wymienionej kwocie w terminie do dnia 10.07.2019 r. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miasta Brańsk nr 52 8063 0001 0010 0100 1182 0009 Bank Spółdzielczy w Brańsku.
Wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu na podane przez nich konta wadium w powyższym terminie zwraca się uczestnikom w przypadku odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
9. Zastrzega się prawo unieważnienia i odwołania przetargu z podaniem przyczyny.
10. Koszty aktu notarialnego ponosi kupujący.
11. Informacje dodatkowe
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnicy zobowiązani są do:
- okazania dowodu wniesienia wadium,
- okazania dowodu tożsamości,
- w przypadku osób prawnych – aktualnego dokumentu, z którego wynika upoważnienie dla uczestnika przetargu do reprezentowania osoby prawnej.
2. Jeżeli uczestnika przetargu reprezentuje inna osoba, winna ona przedstawić pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego do uczestnictwa w przetargu, zakupu nieruchomości.
3. W przypadku chęci nabycia nieruchomości do majątku wspólnego, warunkiem jest stawiennictwo obojga małżonków lub jednego, który będzie posiadał pisemną zgodę drugiego małżonka do uczestnictwa w przetargu, zakupu nieruchomości.
4. Jeżeli oferent pozostający w związku małżeńskim zamierza nabyć nieruchomość do majątku osobistego winien jest złożyć stosowne oświadczenie o nabywaniu nieruchomości do majątku osobistego.
5. W przypadku chęci nabycia nieruchomości w udziałach koniecznym jest:
- wpłata wadium przez każdego z przyszłych współnabywców w wysokości odpowiednio do nabywanych udziałów,
- obowiązkowy udział w przetargu każdego z przyszłych współnabywców

Ogłoszenie o przetargu zostaje zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Brańsk – parter, oraz na stronie internetowej www.bip.umbransk.podlaskie.pl
Osoby zainteresowane nabyciem nieruchomości mogą dokonać oględzin po uprzednim, telefonicznym uzgodnieniu daty wizji.
Dodatkowe informacje na temat przedmiotu sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miasta Brańsk, 17-120 Brańsk ul. Rynek 8 pokój nr 3 te. (85) 7 375 005 wew. 30

Image things

Białystok , Dziesięciny II

114 525 zł | 2 pokoje | 39,30 m2 | 2 piętro

 • cena: 114 525 zł
 • 2 914 za m2
Image things

Augustów , Podlaskie

638 717 zł | 86,98 m2

 • cena: 638 717 zł
 • 7 343 za m2
Image things

Nowy Dwór , Podlaskie

29 000 zł | 113,92 m2

 • cena: 29 000 zł
 • 255 za m2