Głuchołazy, Opolskie

Lokal użytkowy | 260 000 zł | 121,21 m2 | Parter

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 260 000 zł
 • Miasto: Głuchołazy
 • Powierzchnia: 121,21 m2
 • Województwo: Opolskie
 • Cena za m2: 2 145 zł
 • Ulica: Plac Basztowy 9
 • Piętro: parter
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 13 000 zł
 • Rodzaj: Lokal użytkowy
 • Numer oferty: 34665X81185433
 • Termin wpłaty wadium: 2019-07-17 - Co to znaczy?

Opis

Burmistrz Głuchołaz
Ogłasza
IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu użytkowego nr 1U, położonego w Głuchołazach przy ul. Plac Basztowy 9 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej oznaczonej jako działka nr 569 o powierzchni 0,0293 ha, objętej
KW OP1P/00041510/3
Na działce nr 569 o pow. 0,0293 ha położonej w Głuchołazach przy ul. Plac Basztowy 9 znajduje się budynek, wielolokalowy, wielorodzinny (6 lokali mieszkalnych i 1 lokal użytkowy). Obiekt trzykondygnacyjny z poddaszem w części użytkowym - mieszkalnym, podpiwniczony, w zabudowie zwartej przekryty dachem dwuspadowym z pokryciem dachówką ceramiczną. Powierzchnia lokali wraz z pomieszczeniami przynależnymi – 464,19 m, kubatura budynku wynosi - 3.003,00 m. Strefa „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej. Przedmiotowy lokal użytkowy znajduje się na parterze budynku i składa się z 8 pomieszczeń: Dwóch sal sprzedaży, kotłowni, komunikacji, komunikacji z pomieszczeniem socjalnym, biura, dwóch WC o łącznej pow. użytkowej 121,21 m2. Jest wyposażony w instalacje: wodną, kanalizacyjną, elektryczną, ogrzewanie gazowe. Lokal nie ma sporządzonego świadectwa charakterystyki energetycznej, o którym mowa w art. 11 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z 2018 r. poz 1984). Wymieniony lokal zostanie sprzedany na własność wraz z udziałem wynoszącym 261/1000 części w gruncie oraz częściach budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, odpowiadającego stosunkowi powierzchni użytkowej lokalu wraz z pomieszczeniami przynależnymi do łącznej powierzchni wszystkich lokali wraz z pomieszczeniami do nich przynależnymi, znajdującymi się w tym budynku. Sprzedaż lokalu jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017r. poz. 1221 z późn.zm.) Działy III i IV księgi wieczystej prowadzonej dla tej nieruchomości nie zawierają żadnych wpisów. Przedmiotem licytacji jest łączna cena lokalu użytkowego z udziałem w gruncie. I przetarg odbył się 01.02.2019r. Il przetarg odbył się 03.04.2019r. III przetarg odbył się 29.05.2019r.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 260 000,00 zł, w tym: - wartość lokalu wynosi 251 212,00 zł (tj.96,62%) - wartość udziału w gruncie wynosi 8 788,00 zł (tj. 3,38%) O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych tj. 2 600,00 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 23 lipca 2019 r. o godz. 12.00
w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach, ul. Rynek 15.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w pieniądzu (PLN) w wysokości minimum 5 % ceny wywoławczej (tj. 13 000,00 zł) w terminie najpóźniej do dnia 17 lipca 2019r. na konto Urzędu Miejskiego w Głuchołazach prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Leśnicy O/Głuchołazy Nr 55-8891-0000-2015-6507-9312-0003. Za datę wpłacenia wadium uważa się datę dokonania wpłaty w gotówce lub zlecenia dokonania przelewu na wskazane konto, umieszczoną na dowodzie wpłaty. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się nie później niż przed upływem 3 dni od daty przetargu na wskazane przez nich konto. Należność ustalona w przetargu winna zostać wniesiona najpóźniej do dnia zawarcia umowy, przed podpisaniem aktu notarialnego. Koszty notarialne i sądowe pokrywa nabywca. W razie uchylenia się nabywcy ustalonego w przetargu od zawarcia umowy W wyznaczonym miejscu i terminie, wadium nie będzie podlegać zwrotowi. W przypadku wznawiania granic przedmiotowej nieruchomości koszty pokrywa nabywca. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Uczestnicy przetargu winni:
legitymować się dowodami osobistymi, gdzie w przypadku małżonków do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, pod warunkiem przedłożenia zgody małżonki/a (pełnomocnictwo oryginalne lub potwierdzone notarialnie), na zakup nieruchomości lub złożenia oświadczenia o nabywaniu nieruchomości z odrębnego majątku albo przedłożenia dokumentu zniesienia współwłasności majątkowej małżeńskiej, osoby fizyczne biorące udział w przetargu mogą być reprezentowane przez pełnomocnika posiadającego (oryginalne bądź potwierdzone notarialnie) pełnomocnictwo do wzięcia udziału w przetargu, w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadającej osobowości prawnej, a podlegającym wpisom do rejestrów należy przedłożyć aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwo (ewentualnie zgodę organów statutowych na nabycie przedmiotowej nieruchomości); dowód osobisty osoby reprezentującej podmiot, posiadać dowód wpłaty wadium, przedłożyć pisemne oświadczenie, że uczestnicy przetargu zapoznali się z warunkami i przedmiotem przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.
Burmistrz Głuchołaz zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z podaniem uzasadnionej przyczyny.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Mienia i Zagospodarowania Przestrzennego (parter, pok. nr 4, tel. (77) 40 92 114). Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuchołazach oraz na
stronie internetowej http://bip.glucholazy.pl
Wyk. Mariola Świerk

Image things

Głuchołazy , Opolskie

406 900 zł | 1,00 m2

 • cena: 406 900 zł
 • 406 900 za m2
Image things

Głuchołazy , Opolskie

58 200 zł | 72,68 m2

 • cena: 58 200 zł
 • 801 za m2
Image things

Głuchołazy , Opolskie

65 333 zł | 74,64 m2 | 1 piętro

 • cena: 65 333 zł
 • 875 za m2