Głuchołazy, Opolskie

Mieszkanie | 39 000 zł | Kawalerka | 41,71 m2 | 3 piętro

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 39 000 zł
 • Miasto: Głuchołazy
 • Powierzchnia: 41,71 m2
 • Województwo: Opolskie
 • Cena za m2: 935 zł
 • Ulica: Andersa 40
 • Liczba pokoi: 1
 • Piętro: 3
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 1 950 zł
 • Rodzaj: Mieszkanie
 • Numer oferty: 34663X81180749
 • Termin wpłaty wadium: 2019-06-19 - Co to znaczy?

Opis

Burmistrz Głuchołaz
Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego nr 7 położonego w Głuchołazach przy ul. gen. Andersa 40 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej oznaczonej jako działka nr 1518 o pow. 0,1109 ha,
objętej KW OP1P/00055081/7
Na działce nr 1518 o pow. 0,1109 ha znajduje się budynek wielolokalowy, wielorodzinny,( 8 lokali mieszkalnych) trzykondygnacyjny z poddaszem w użytkowym - mieszkalnym, podpiwniczony, wolnostojący, przekryty dachem dwuspadowym o konstrukcji drewnianej z pokryciem z papy na pełnym deskowaniu. Powierzchnia 8 lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi wynosi – 729,88 m2, kubatura budynku wynosi – 3 380,00 m.
Przedmiotowy lokal mieszkalny znajduje się na III piętrze - poddaszu budynku i składa się z następujących pomieszczeń: - jednego pokoju, kuchni, spiżarki i przedpokoju o łącznej pow. użytkowej 41,71 m. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 9,74 m'. Łączna powierzchnia lokalu wraz z przynależną piwnicą wynosi 51,45 m Lokal jest wyposażony w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową. Ogrzewanie lokalu - piecowe. Lokal nie ma sporządzonego świadectwa charakterystyki energetycznej, o którym mowa w art. 11 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r.
o charakterystyce energetycznej budynków (Dz.U. 2018r. poz. 1984) Wymieniony lokal zostanie sprzedany na własność wraz z udziałem wynoszącym 70/1000 części w częściach budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn zm) Działy III i IV księgi wieczystej prowadzonej dla tej nieruchomości nie zawierają żadnych wpisów. Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Gen. Andersa 40 posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętego kredytu w dniu 17.04.2014r. w wysokości 185 000,00 zł z terminem spłaty do 05.02.2033r.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 39 000,00 zł, w tym: - wartość lokalu - 31 761,60 zł (ok. 81,44%) - cena udziału w prawie własności gruntu wynosi – 7 238,40 zł (18,56%) o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj. 390,00 zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 26 czerwca 2019 r. o godz. 10.00
w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach, ul. Rynek 15.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w pieniądzu (PLN) w wysokości minimum 5% ceny wywoławczej (tj. 1950zł) w terminie najpóźniej do dnia 19.06.2019r. na konto Urzędu Miejskiego w Głuchołazach prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Leśnicy O/Głuchołazy Nr 55-8891-0000-2015-6507-9312-0003.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym osobom wadium zwraca się, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołanial zamknięcial unieważnienial zakończenia przetargu. Należność ustalona w przetargu winna zostać wniesiona najpóźniej do dnia zawarcia umowy, przed podpisaniem aktu notarialnego. W razie uchylenia się nabywcy ustalonego w przetargu od zawarcia umowy w wyznaczonym miejscu i terminie, wadium nie będzie podlegać zwrotowi.
Uczestnicy przetargu winni:
w przypadku małżonków do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, pod warunkiem przedłożenia zgody małżonki/a (pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego lub pisemne z notarialnym poświadczeniem podpisu) na zakup nieruchomości lub złożenia pisemnego oświadczenia o nabywaniu nieruchomości z majątku osobistego do majątku osobistego albo przedłożenia dokumentu zniesienia współwłasności majątkowej małżeńskiej; legitymować
· się dowodami osobistymi (swoim i małżonki/a);
osoby fizyczne biorące udział w przetargu mogą być reprezentowane przez pełnomocnika, posiadającego pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego lub pisemne z notarialnym poświadczeniem podpisu do wzięcia udziału w przetargu; legitymować się dowodem osobistym (pełnomocnik); w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów należy przedłożyć aktualny wypis z właściwego rejestru, a także stosowne pełnomocnictwo lub ewentualnie zgodę organów statutowych na nabycie przedmiotowej nieruchomości; legitymować się dowodem osobistym (osoba reprezentująca ww. podmiot); posiadać dowód wpłaty wadium; przedłożyć pisemne oświadczenie, że uczestnicy przetargu zapoznali się z warunkami i przedmiotem przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.
Burmistrz Głuchołaz zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu z podaniem uzasadnionej przyczyny.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Mienia i Zagospodarowania Przestrzennego (parter, pok. nr 4, tel. (77) 40 92 114). Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuchołazach oraz na stronie internetowej http://bip.glucholazy.pl

Image things

Głuchołazy , Opolskie

58 200 zł | 72,68 m2

 • cena: 58 200 zł
 • 801 za m2
Image things

Głuchołazy , Opolskie

406 900 zł | 1,00 m2

 • cena: 406 900 zł
 • 406 900 za m2
Image things

Głuchołazy , Opolskie

65 333 zł | 74,64 m2 | 1 piętro

 • cena: 65 333 zł
 • 875 za m2