Bydgoszcz, Kujawsko-Pomorskie

Mieszkanie | 220 000 zł | 2 pokoje | 52,20 m2 | 3 piętro

- 26 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 220 000 zł
 • Miasto: Bydgoszcz
 • Powierzchnia: 52,20 m2
 • Województwo: Kujawsko-Pomorskie
 • Cena za m2: 4 215 zł
 • Ulica: Wielorybia 109
 • Liczba pokoi: 2
 • Piętro: 3
 • Tryb sprzedaży: Syndyk
 • Wadium: 22 000 zł
 • Rodzaj: Mieszkanie
 • Numer oferty: 34655X81162013
 • Termin wpłaty wadium: 2019-07-02 - Co to znaczy?

Opis

Syndyk masy upadłości nieprowadzącej działalności gospodarczej oferuje do sprzedaży z wolnej ręki:

spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 17 położonego w Bydgoszczy przy ul. Wielorybiej 109 za cenę nie niższą niż 220.000,00 zł (dwieście dwadzieścia tysięcy złotych).

Warunki sprzedaży:
• Nabywca zobowiąże się do pokrycia kosztów związanych z zawarciem umowy.
• Cena uzgodniona z nabywcą zostanie uiszczona w całości na rachunek masy upadłości przed zawarciem umowy sprzedaży.
• Umowa sprzedaży zostanie zawarta nie później niż w dniu 30 września 2019 r.
• Oferty pisemne wraz z potwierdzeniem wpłaty wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej oraz wszelkimi dokumentami i oświadczeniami, wskazanymi w Regulaminie sprzedaży, należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Oferta na zakup lokalu w Bydgoszczy, ul. Wielorybia” najpóźniej do dnia 2 lipca 2019 r. w biurze syndyka przy ul. Smoleńskiej 17, 85-833 Bydgoszcz w godzinach urzędowania.
• W celu zapoznania się ze stanem technicznym i fizycznym ww. prawa, operatem szacunkowym oraz Regulaminem sprzedaży, należy uzgodnić termin pod numerem tel. 600 220 800 .
• Rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 3 lipca 2019 r. o godz. 13:00 w biurze syndyka przy ul. Smoleńskiej 17, 85-833 Bydgoszcz.

Image things

Bydgoszcz , Kujawsko-Pomorskie

163 500 zł | 2 pokoje | 59,90 m2

 • cena: 163 500 zł
 • 2 730 za m2
 • cena: 22 000 zł
 • 22 000 za m2
Image things

Bydgoszcz , Kujawsko-Pomorskie

1 620 000 zł | 1,00 m2

 • cena: 1 620 000 zł
 • 1 620 000 za m2