Ełk, Warmińsko-Mazurskie

Mieszkanie | 107 160 zł | 28,20 m2 | 1 piętro

- 8 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 107 160 zł
 • Miasto: Ełk
 • Powierzchnia: 28,20 m2
 • Województwo: Warmińsko-Mazurskie
 • Cena za m2: 3 800 zł
 • Ulica: Generała Władysława Sikorskiego 9
 • Piętro: 1
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 21 400 zł
 • Rodzaj: Mieszkanie
 • Numer oferty: 34653X81157329
 • Termin wpłaty wadium: 2019-07-26 - Co to znaczy?

Opis

„Prezydent Miasta Ełku
ogłasza drugi
przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 położonego na I piętrze w budynku nr 9 przy ul. Generała Władysława Sikorskiego w Ełku.

Pow. użytkowa lokalu – 28,20 m2 .

Cena wywoławcza lokalu - 107.160,00 zł
Wadium - 21.400,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 1 sierpnia 2019 r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej w Urzędzie Miasta Ełku przy ul. Piłsudskiego 4.

W przetargu mogą brać udział osoby, które:
1/ wniosą wadium w terminie do dnia 26 lipca 2019 r.
a) w pieniądzu - na rachunek Urzędu Miasta w Ełku Nr PKO BP 85 1020 4724 0000 3102 0038 8538;
b) w obligacjach Skarbu Państwa, lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego – poprzez złożenie w Urzędzie Miasta Ełku, pok.235;
2/ nie posiadają zaległości finansowych wobec Miasta Ełku, i złożą oświadczenie o niezaleganiu w opłatach, w Biurze Obsługi Kancelaryjnej Urzędu Miasta Ełku - pokój nr 02, w terminie do dnia 26 lipca 2019 r.

Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem nr 9 przy ul. Generała Władysława Sikorskiego w Ełku ujawniona jest w Księdze Wieczystej nr OL1E/00016023/5.
Nieruchomość lokalowa ujawniona jest w Księdze Wieczystej nr OL1E/00016723/2.
Brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który swoimi ustaleniami obejmowałby nieruchomość, położoną na terenie obrębu 1 miasta Ełku przy ul. Sikorskiego 9, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów numerem 144/2, i Rada Miasta Ełku nie podjęła uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze obejmującym ww. działkę.
Ponadto informuję, iż Prezydent Miasta Ełku wydał, na wniosek MSG - Józef Rogowski, decyzję nr 23/2012 z dnia 24 grudnia 2012 r., ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego, polegającą na „przebudowie sieci gazowej niskiego ciśnienia z przyłączami”, na terenie obejmującym m.in. nieruchomość nr 144/2.
Na dzień wydania niniejszego zaświadczenia brak jest pozostających w obrocie prawnym decyzji ustalających warunki zabudowy dla przedmiotowej działki.
Jednocześnie informuję, iż ww. działka nie jest położona na obszarze rewitalizacji ani na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, w myśl ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r., poz. 1398 t.j.).
Zarządcą nieruchomości Generała Władysława Sikorskiego 9 w Ełku jest firma „Sobczak Janina „ADM-REM” Zarządzanie i Administrowanie Nieruchomościami” ul. Tuwima 3/37A, 19-300 Ełk.
Termin przeprowadzenia pierwszego przetargu – 09.05.2019 r.
UWAGA!
Gmina Miasto Ełk nabyła lokal mieszkalny nr 5 położony w budynku nr 9 przy ul. Generała Władysława Sikorskiego w Ełku w drodze spadku z dobrodziejstwem inwentarza. W tej sprawie komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ełku Eliza Edyta Kamińska dokonała spisu inwentarza.
W dziale IV – „HIPOTEKA” księgi wieczystej nr OL1E/00016723/2 wpisana jest hipoteka umowna na kwotę 114.750,00 zł (słownie: sto czternaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) na rzecz Alior Banku Spółki Akcyjnej Warszawa.
Zobowiązania wobec Alior Banku Spółki Akcyjnej Warszawa i innych wierzycieli zostaną uregulowane ze środków uzyskanych ze sprzedaży lokalu mieszkalnego – w wysokości wynikającej z planu podziału zobowiązań zmarłego spadkodawcy.

Cena sprzedaży nieruchomości lokalowej mieszkalnej zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art.43 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017 r. poz. 2174 z późn. zm.).

Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

Image things

Ełk , Warmińsko-Mazurskie

704 000 zł | 1,00 m2

 • cena: 704 000 zł
 • 704 000 za m2