Grudziądz, Kujawsko-Pomorskie

Mieszkanie | 109 000 zł | Kawalerka | 62,19 m2 | Parter

- 52 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 109 000 zł
 • Miasto: Grudziądz
 • Powierzchnia: 62,19 m2
 • Województwo: Kujawsko-Pomorskie
 • Cena za m2: 1 753 zł
 • Ulica: Karabinierów 2
 • Liczba pokoi: 1
 • Piętro: parter
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 5 450 zł
 • Rodzaj: Mieszkanie
 • Numer oferty: 34652X81154987
 • Termin wpłaty wadium: 2019-07-01 - Co to znaczy?

Opis

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o.
z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7

.
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na zbycie
Karabinierów 2/3
Lokal położony jest na parterze i składa się z pokoju o pow. 31,85 m2, przedpokoju o pow. 9,97 m, łazienki o pow. 7,16 m2 oraz kuchni o pow. 13,21 m2 Udział lokalu we współwłasności nieruchomości wspólnej wynosi 21/1000. Opis lokalu: Drzwi wejściowe typowe, stolarka okienna PCV. Ściany pokryte tapetami. Podłogi pokryte wykładzina PCV. Mieszkanie wyposażone W sieć wodociagowa, kanalizacyjna, instalację elektryczną, gazowa oraz piece kaflowe. Nieruchomość położona jest na terenie dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego o symbolu - 22 MW – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna oraz 24MW - U - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z usługami
Przedmiot przetargu można oglądać w podanym wyżej terminie lub w innym dniu umówionym indywidualnie z Biurem Obsługi Mieszkańców przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7, Tel: 56 45 120 20, Przystępujący do przetargu ma obowiązek zapoznania się z przedmiotem oraz warunkami przetargów.
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata do kasy Przedsiębiorstwa lub dokonanie przelewu na rachunek bankowy Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu - Bank B.G.Ž. BNP Paribas S.A. Oddział Grudziądz 34 2030 0045 1110 0000 0075 0370 wadium w kwocie według informacji podanej powyżej do dnia 1 lipca 2019 roku (-a termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania na rachunku bankowym MPGN Sp. z o. o.). Osoby zainteresowane uczestnictwem w przetargu winny do dnia 1 lipca 2019 r. potwierdzić dokonanie wpłaty w wyznaczonym terminie i złożyć w siedzibie Spółki (pokój. 102) kserokopie potwierdzenia wpłaty wadium wraz z dowodem osobistym. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do posiadania w dniu przetargu, w celu przedłożenia komisji przetargowej oryginału dowodu wpłaty wadium. Przystępujący do przetargu ma obowiązek zapoznania się z przedmiotem przetargu i warunkami przetargu. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.
Osoby fizyczne powinny posiadać dowód tożsamości lub paszport do wglądu, w przypadku reprezentowania innej osoby pełnomocnictwa notarialne.
Wadium wpłacone przez osobę wygrywającą przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie, nie później niż przed upływem 3 dni od przeprowadzenia przetargu. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia aktu notarialnego. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w podanym miejscu i terminie, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wszelkie koszty związane ze sprzedażą przedmiotu przetargu ponosi wygrywający przetarg. W uzasadnionych przypadkach organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania bądź zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru nabywcy.
Z nabywcą nieruchomości pozostaje do rozliczenia fundusz remontowy odpowiadający posiadanemu udziałowi w nieruchomości wspólnej. Przyszły nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do uiszczania zaliczek na koszty nieruchomości wspólnej ustalonych przez wspólnotę mieszkaniową, zgodnie z przepisami Ustawy o własności lokali (Dz. U. nr 80, poz. 903 z dnia 8 sierpnia 2000 roku z późn. zm.).
Zgodnie z treścią Art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych „RODO"), wpłata wadium jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez administratora danych Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Spółka z ograniczona odpowiedzialnościa z siedziba w Grudziądzu, przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7, 86-300 Grudziądz, w celu prawidłowej realizacji przedmiotowej działalności określonej w Umowie Spółki. Uczestnik przetargu dane osobowe przekazuje dobrowolnie i oświadcza, że są zgodne z prawdą. Osoba wpłacajaca wadium oświadcza, że zapoznała się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

Image things

Grudziądz , Kujawsko-Pomorskie

79 000 zł | Kawalerka | 23,20 m2 | Parter

 • cena: 79 000 zł
 • 3 405 za m2
Image things

Grudziądz , Kujawsko-Pomorskie

1 556 667 zł | 2 642,04 m2

 • cena: 1 556 667 zł
 • 589 za m2
Image things

Grudziądz , Kujawsko-Pomorskie

389 200 zł | 440,00 m2

 • cena: 389 200 zł
 • 885 za m2