Ruszów, Dolnośląskie

Obiekt | 2 097 333 zł | 1 072,30 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu Małgorzata Rytwińska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29-07-2019 o godz. 12:30 w budynku Sądu Rejonowego w Zgorzelcu z siedzibą przy Armii Krajowej 104, 59-900 Zgorzelec, pokój 205, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: ..., położonej przy Świerczewskiego 23, 59-950 Ruszów, dla której SĄD REJONOWY ZGORZELEC V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze JG1Z/00022370/5, JG1Z/00015090/6.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa zabudowana położona w Ruszowie, ul. Świerczewskiego 23. Nieruchomość stanowią działki ewidencyjne nr 57/3, 57/4 o powierzchni 0,74 ha objęte księgą wieczystą o nr KWJG1Z/00022370/5 oraz działki ewidencyjne nr 58/2, 60 o powierzchni 2,15 ha objęte księgą wieczystą o nr KW JG1Z/00015090/6 stanowiące całość funkcjonalną. Razem powierzchnia nieruchomości gruntowej wynosi 2,89 ha. Działki nr 57/3 i 58/2 są razem zagospodarowane, oświetlone i uzbrojone, a działka nr 60 stanowi przylegający park ze stawem. Cały teren jest ogrodzony. Na działkach nr 57/3, 57/4 i 58/2 znajdują się zabudowania: 1) budynek hotelowy, dwukondygnacyjny z poddaszem użytkowym, częściowo podpiwniczony, z restauracją, basenem i pokojami hotelowymi na 30 osób, wzniesiony w I połowie XX wieku, rozbudowany i wyremontowany z 2006r. i w 2010r., aktualnie w standardzie deweloperskim, stopień zaawansowania 85%, powierzchnia całkowita 1.214,55 m2. 2) budynek usługowo-gospodarczy z garażami, parterowy z poddaszem użytkowym, bez podpiwniczenia, wzniesiony w I połowie XX wieku, rozbudowany i wyremontowany w 2006 i w 2010r., aktualnie w stanie deweloperskim, stopień zaawansowania ok. 85%, powierzchnia całkowita 1.072,30 m2, 3) budynek stajni, parterowy z poddaszem nieużytkowym, bez podpiwniczenia, wzniesiony w I połowie XX wieku i wyremontowany na początku XX wieku, powierzchnia użytkowa 139,50 m2. Budynek hotelowy i usługowo-gospodarczy wyposażone są w instalacje elektryczne, wodne, kanalizacyjne i centralnego ogrzewania zasilane z własnej kotłowni wyposażonej w piec olejowy (każdy budynek posiada oddzielną kotłownie). Stan techniczny zabudowań dobry, standard wykończenia deweloperski.

Suma oszacowania wynosi 3 146 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 2 097 333,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 314 600,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Millennium S.A. 43116022020000000158991857.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Image things

Świdnica , Dolnośląskie

247 000 zł | 63,12 m2

  • cena: 247 000 zł
  • 3 913 za m2
Image things

Jelenia Góra , Dolnośląskie

35 200 zł | 19,20 m2

  • cena: 35 200 zł
  • 1 833 za m2
Image things

Żarów , Dolnośląskie

235 500 zł | 166,09 m2

  • cena: 235 500 zł
  • 1 418 za m2