Wojciechowice, Świętokrzyskie

Dom | 143 250 zł | 130,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opatowie Kancelaria Komornicza w Opatowie na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19-07-2019 o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Opatowie z siedzibą przy Pl. Obrońców Pokoju 18, 27-500 Opatów, odbędzie się pierwsza licytacja:


- nieruchomości należącej do dłużnika: położonej przy ,Ługi, 27-532 Wojciechowice, dla której Sąd Rejonowy w Opatowie prowadzi księgę wieczystą o numerze KI1T/00033655/0.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona w obrębie Ługi gm. Wojciechowice posiadająca założoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Opatowie Wydział Ksiąg Wieczystych o numerze: KI1T/00033655/0. Nieruchomość składa się z działki ewidencyjnej Nr 87 o pow. 3,6500 ha oraz działki nr 124 o pow. 0,2600 ha, położone w obrębie Ługi gm. Wojciechowice. Działka ewidencyjna Nr 87 usytuowana jest jako jedna z ostatnich zabudowanych w kierunku zachodnim. Za niewielkim rowem melioracyjnym usytuowana jest działka Nr 124, która stanowi przedłużenie działki Nr 87. Działka Nr 124 południową granicą przylega do terenów kolejowych. Ukształtowanie terenu w części północnej i centralnej płaskie, w części południowej ze spadkiem w kierunku linii kolejowej. Zabudowę działki nr 87 stanowi: Budynek mieszkalny. Parterowy, niepodpiwniczony z poddaszem nieużytkowym. Zrealizowany prawdopodobnie w okresie międzywojennym. Zrealizowany jako dwurodzinny – wejście poprzez ganek do centralnie usytuowanej sieni, a następnie do obustronnie usytuowanych kuchni i pokoju. Część południowa posiada 2 pokoje oraz niewielką łazienkę wygospodarowaną z powierzchni kuchni. Murowany z cegły, ściany fundamentowe murowane z kamienia. Budynek wyposażony w instalację elektryczną, wodną, doprowadzony gaz do budynku. Powierzchnia zabudowy – 130m2 Powierzchnia użytkowa – 111,3m2 Budynek gospodarczy – obora. Usytuowany przy zachodniej granicy działki. Parterowy, niepodpiwniczony, murowany z kamienia, kryty dachem dwuspadowym. Lata realizacji 40-te ubiegłego wieku. Stan techniczny niekorzystny, uszkodzenia połaci dachowych i pokrycia, stolarka okienna i drzwiowa o wysokim stopniu zużycia. Powierzchnia zabudowy – 88m2 Budynek gospodarczy – wiata. Przylega do obory od strony południowej. Murowany szczyty, całkowicie otwarta w kierunku podwórka. Połacie dachowe o znacznym stopniu odkształcenia świadczącym o wysokim zużyciu. Powierzchnia zabudowy – 56m2.

Suma oszacowania wynosi 191 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 143 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 19 100,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Alior Bank SA Centrala 76249000050000450099056477.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

  • cena: 69 750 zł
  • 1 140 za m2
  • cena: 21 333 zł
  • 260 za m2