Ostrowiec Świętokrzyski, Świętokrzyskie

Dom | 259 667 zł | 170,80 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim Rafał Fronczek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10-07-2019 o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim z siedzibą przy Kościuszki 1, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika:, położonej przy Żeromskiego 2, 27-400 Ostrowiec Św., dla której SĄD REJONOWY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze KI1O/00000661/1.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona w miejscowości Ostrowiec Św., przy ul. Żeromskiego 2 opisana jako działka gruntu nr 80/1 o pow. 0,0391 ha zabudowana murowanym domem mieszkalnym. Działka zabudowana jest piętrowym, podpiwniczonym budynkiem mieszkalnym z dobudowanym garażem. Garaż jest w stanie surowym otwartym. Budynek mieszkalny posiada powierzchnię użytkową 170,80 m2.

Suma oszacowania wynosi 389 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 259 666,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 38 950,00 zł. Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce, przelewem na konto komornika (złożenie następuje w chwili wpływu środków na konto komornika) lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi . Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 45 1020 2674 0000 2302 0003 2623.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

  • cena: 136 000 zł
  • 1 333 za m2
Image things

Ostrowiec Świętokrzyski , Świętokrzyskie

109 094 zł | 2 pokoje | 51,45 m2 | 9 piętro

  • cena: 109 094 zł
  • 2 120 za m2
Image things

Ostrowiec Świętokrzyski , Świętokrzyskie

59 880 zł | 2 pokoje | 39,80 m2 | Parter

  • cena: 59 880 zł
  • 1 505 za m2