Miłki, Warmińsko-Mazurskie

Obiekt | 448 040 zł | 1 787,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Giżycku Marek Wądołowski Zastępca Bohdan Makowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 05-07-2019r. o godz. 09:10 w Sąd Rejonowy w Giżycku 11-500 Giżycko, ul.Warszawska 28 odbędzie się druga licytacja nieruchomości gruntowej rolnej stanowiącej jedną działkę nr geod. 75/1 o pow. 1,00 ha. Działka siedliskowa zabudowana jest budynkiem mieszkalno-gospodarczym oraz budynkami gospodarczymi o łącznej powierzchni użytkowej nieruchomość ogrodzona, słabo zagospodarowana. Działka ma bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Pow. zabudowy budynków 1787 m2, pow. użyt. 1604,51 m2. Stan techniczny budynków średni.

Nieruchomość jest obciążona nieodpłatną służebnością osobistą ustanowiona na nieruchomości, polegająca na dożywotnim utrzymaniu, a w szczególności do przyjęcia uprawnionych jako domowników, dostarczenia im wyżywienia, ubrania, światła i opału. Zapewnienia odpowiedniej pomocy i pielęgnowania w chorobie, oraz sprawienia własnym kosztem pogrzebu odpowiadającego zwyczajom miejscowym- prawo osobiste jest wpisane w dziale III księgi wieczystej KW – OL1G/00013632/8 na rzecz Ludwika Dynowskiego i Anny Dynowskiej – akt notarialny Umowa dożywocia rep.”A” 2151/96 z dnia 11.04.1996r Ludwik Dynowski zmarł 17.04.2018 r.- w dziale III kw nie zamieszczono wpisu dot. służebności osobistej, która wraz ze śmiercią wygasłapołożonej: 11-513 Miłki, Staświny,

dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Giżycku

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 13632 [NKW: OL1G/00013632/8]


Suma oszacowania wynosi 838 750,00zł w tym wartość dożywocia wynosi 166 690,00zł, w związku z tym podstawą ceny licytacji

jest kwota 672 060,00zł zaś cena wywołania jest równa 2/3 powyższej kwoty i wynosi 448 040,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania,

to jest 67 206,00zł.


Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Pekao SA 69 12405787 1111 0000 5759 9391 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.10:00 do godz.12:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Giżycku przy ul.Warszawska 28 w pok. 107 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Image things

Kozłowo , Warmińsko-Mazurskie

358 600 zł | 101,00 m2

  • cena: 358 600 zł
  • 3 550 za m2
Image things

Orneta , Warmińsko-Mazurskie

24 733 zł | 106,38 m2

  • cena: 24 733 zł
  • 232 za m2
Image things

Iłowo - Osada , Warmińsko-Mazurskie

130 000 zł | 4 pokoje | 70,51 m2 | 1 piętro

  • cena: 130 000 zł
  • 1 844 za m2