Radomsko, Łódzkie

Obiekt | 579 000 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radomsku Bożena Pietras na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-07-2019 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Radomsku z siedzibą przy , 97-500 Radomsko, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika:, położonej przy Brzeźnicka 243, 97-500 Radomsko, dla której Sąd Rejonowy w Radomsku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PT1R/00036080/2.

Suma oszacowania wynosi 772 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 579 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 77 200,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Radomsku 77 89800009 2001 0081 2818 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Image things

Radomsko , Łódzkie

197 775 zł | 153,30 m2

  • cena: 197 775 zł
  • 1 290 za m2
Image things

Radomsko , Łódzkie

127 800 zł | 4 pokoje | 61,59 m2 | 2 piętro

  • cena: 127 800 zł
  • 2 075 za m2
Image things

Radomsko , Łódzkie

9 000 000 zł | 1,00 m2

  • cena: 9 000 000 zł
  • 9 000 000 za m2