Bielsko-Biała, Śląskie

Obiekt | 404 107 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku - Białej Tomasz Wojtowicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25-07-2019 o godz. 09:40 w budynku Sądu Rejonowego w Bielsku - Białej z siedzibą przy Mickiewicza 22, 43-300 Bielsko-Biała, pokój 10, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości będącej wspólną własnością dłużników:, położonej przy ul. Orzeszkowej 2a, 43-300 Bielsko-Biała, dla której Sąd Rejonowy Wydział VII Ksiąg Wieczystych w Bielsku-Białej prowadzi księgę wieczystą o numerze BB1B/00016743/2.

Suma oszacowania wynosi 538 809,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 404 106,75 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 53 880,90 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: SBS SILESIA w Katowicach 02843700020010015485450001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Image things

Bielsko-Biała , Śląskie

65 088 zł | 120,00 m2

  • cena: 65 088 zł
  • 542 za m2
Image things

Bielsko-Biała , Śląskie

187 500 zł | 3 pokoje | 71,53 m2 | 3 piętro

  • cena: 187 500 zł
  • 2 621 za m2
Image things

Bielsko-Biała , Śląskie

850 000 zł | 1,00 m2

  • cena: 850 000 zł
  • 850 000 za m2