Kolonia Biskupska, Opolskie

Obiekt | 412 500 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oleśnie Aleksandra Wręczycka-Miemczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11-07-2019 o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Oleśnie z siedzibą przy Sądowa 3, 46-300 Olesno, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: , położonej przy Oleska 43,Kolonia Biskupska, 46-331 Radłów, dla której Sąd Rejonowy w Oleśnie prowadzi księgę wieczystą o numerze OP1L/00013008/2.
Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa składająca się z działek: 137, 138, 139, 140, 141, 144, 145, 146 w postaci dróg oraz terenów przemysłowych o łącznej powierzchni 2,4911ha ( zabudowania dawnego tartaku) położonej: 46-331 Radłów, Kolonia Biskupska, dla której Sąd Rejonowy w Oleśnie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: OP1L/00013008/2]

Suma oszacowania wynosi 550 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 412 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 55 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. w Oleśnie (O.Centrum w Opolu) 24 1020 3668 0000 5002 0093 7722.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Image things

Nysa , Opolskie

45 000 zł | 17,40 m2

  • cena: 45 000 zł
  • 2 586 za m2
Image things

Paczków , Opolskie

30 000 zł | Kawalerka | 27,71 m2 | 1 piętro

  • cena: 30 000 zł
  • 1 083 za m2
Image things

Opole , Opolskie

143 175 zł | 2 pokoje | 81,85 m2 | 1 piętro

  • cena: 143 175 zł
  • 1 749 za m2