Stargard, Zachodniopomorskie

Obiekt | 13 500 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Jacek Onyszkiewicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25-06-2019 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Stargardzie Szczecińskim z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 19, 73-110 Stargard Szczeciński, pokój 27, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: położonej przy Gen. W. Andersa -/-, 73-110 Stargard, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1T/00079085/6.

Suma oszacowania wynosi 18 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 13 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 800,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki S.A. 80 12403901 1111 0000 4223 7738.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:30 do godz. 15:30 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Image things

Stargard , Zachodniopomorskie

133 800 zł | 3 pokoje | 72,89 m2

  • cena: 133 800 zł
  • 1 836 za m2
Image things

Stargard , Zachodniopomorskie

82 000 zł | 2 pokoje | 35,20 m2 | 2 piętro

  • cena: 82 000 zł
  • 2 330 za m2
Image things

Stargard , Zachodniopomorskie

97 500 zł | 3 pokoje | 74,26 m2 | 1 piętro

  • cena: 97 500 zł
  • 1 313 za m2