Trzebiatów, Zachodniopomorskie

Lokal użytkowy | 1 875 zł | 21,60 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gryficach Jacek Krzyśka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 01-08-2019 o godz. 14:15 w budynku Sądu Rejonowego w Gryficach z siedzibą przy Wysoka Brama 2, 72-300 Gryfice, pokój 3, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu użytkowego należącego do dłużnika: , położonego przy Miroslawice 22, 72-320 Trzebiatów n. Regą 001, dla którego SĄD REJONOWY GRYFICE V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1G/00026933/8.
Opis nieruchomości:
lokal niemieszkalny nr 4 położony w budynku wielolokalowym o powierzchni użytkowej 21,60 m2 wraz z udziałem w wysokości 831/10000 w nieruchomości wpólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

Suma oszacowania wynosi 2 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 875,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 250,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Bank Polski SA 48102028210000160200256404.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 12:00 - po uprzednim ustaleniu z komornikiem oraz w ciągu trzech dni przed licytacją przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Image things

Trzebiatów , Zachodniopomorskie

109 575 zł | 3 pokoje | 56,90 m2

  • cena: 109 575 zł
  • 1 926 za m2
Image things

Trzebiatów , Zachodniopomorskie

210 000 zł | 161,80 m2

  • cena: 210 000 zł
  • 1 298 za m2
Image things

Trzebiatów , Zachodniopomorskie

352 667 zł | 228,90 m2

  • cena: 352 667 zł
  • 1 541 za m2