Częstochowa, Stare Miasto

Lokal użytkowy | 810 075 zł | 981,90 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Zbigniew Rokowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

9 lipca 2019 r. o godz. 11:30

w Sądzie Rejonowym w Częstochowie w sali numer 22 odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego położonego w Częstochowie przy ul. Wilsona 2a, nr KW CZ1C/00078739/8 przysługującego dłużniczce
Lokal nr 57A usytuowany jest w budynku pawilonu handlowego przy ul. Wilsona 2a na parterze, pierwszym piętrze oraz na poziomie piwnic. Lokal posiada łączną powierzchnię użytkową 981,90 m2 - zgodnie z informacją uzyskaną w Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, na którą składają się pomieszczenia: w piwnicy - o powierzchni 263,70 m2, na parterze - 183,10 m2 oraz na pierwszym piętrze - 535,10 m2. Stan wykończenia lokalu średni - częściowo wymagający prac remontowych związanych z wykończeniem wewnątrz lokalu. Lokal na dzień oględzin jest nieużytkowany. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, działka, na której położony jest pawilon handlowy, oznaczona jest symbolem CH - tereny centrum miasta i subcentrów handl.-usług.

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego wyceniono na kwotę 1.080.100,00 zł.
Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 810.075,00 zł.


Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 108.010,00 zł najpóźniej do dnia poprzedzającego licytację w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Rękojmię należy wpłacić na niżej wskazane konto Sądu Rejonowego w Częstochowie podając sygn. akt
XV Co 3389/19 Bank Gospodarstwa Krajowego 82 1130 1017 0021 1000 4690 0004.
Dniem wpłaty rękojmi na rachunek bankowy jest dzień uznania tego rachunku.
Operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.
Zgodnie z art. 953§1 pkt 5 kpc w ciągu dwóch tygodni przed licytacją akta sprawy wraz z operatem szacunkowej wartości nieruchomości będzie można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Częstochowie, Wydziale XV Cywilnym Wykonawczym.
Operat szacunkowy tej nieruchomości można przeglądać w kancelarii komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

Image things

Częstochowa , Podjasnogórska

82 725 zł | Kawalerka | 37,37 m2 | 1 piętro

  • cena: 82 725 zł
  • 2 214 za m2
Image things

Częstochowa , Wrzosowiak

101 250 zł | 2 pokoje | 45,20 m2 | 3 piętro

  • cena: 101 250 zł
  • 2 240 za m2
Image things

Częstochowa , Śląskie

85 793 zł | 2 pokoje | 42,90 m2 | Parter

  • cena: 85 793 zł
  • 2 000 za m2