Gozdnica, Lubuskie

Obiekt | 387 098 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żaganiu Piotr Szymański na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13-06-2019 o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Żaganiu z siedzibą przy Szprotawska 4, 68-100 Żagań, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: położonej przy , 68-130 Gozdnica, dla której Sąd Rejonowy w Żaganiu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ZG1G/00047933/8.

Suma oszacowania wynosi 516 130,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 387 097,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 51 613,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP 18102054020000080203887395.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Żaganiu mieszczącym się pod adresem: Szprotawska 4, Żagań, 68-100 Żagań.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Image things

Lubogóra , Lubuskie

53 800 zł | 2 pokoje | 49,31 m2 | Parter

  • cena: 53 800 zł
  • 1 091 za m2
Image things

Gorzów Wielkopolski , Lubuskie

103 125 zł | 1,00 m2

  • cena: 103 125 zł
  • 103 125 za m2
Image things

Zbąszynek , Lubuskie

15 000 zł | 20,00 m2

  • cena: 15 000 zł
  • 750 za m2