Białystok, Młodych

Mieszkanie | 168 559 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Danuta Konieczka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29-07-2019 o godz. 12:45 w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku z siedzibą przy , 15-950 Białystok, pokój XV, odbędzie się pierwsza licytacja spółdzielczego lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika:, położonego przy ul. Asnyka 14/22, 15-950 Białystok, dla którego Sąd Rejonowy IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze brak informacji.

Suma oszacowania wynosi 224 745,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 168 558,75 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 22 474,50 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 52 10201332 0000 1102 0025 9267.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:30 do godz. 15:30 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Białymstoku mieszczącym się pod adresem: , Białystok, 15-950 Białystok.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Image things

Białystok , Centrum

198 850 zł | 3 pokoje | 50,40 m2 | 4 piętro

  • cena: 198 850 zł
  • 3 945 za m2
Image things

Białystok , Przydworcowe

486 990 zł | 168,00 m2

  • cena: 486 990 zł
  • 2 899 za m2
Image things

Białystok , Antoniuk

98 700 zł | Kawalerka | 28,20 m2 | 2 piętro

  • cena: 98 700 zł
  • 3 500 za m2