Toruń, Mokre

Mieszkanie | 91 800 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Romuald Czaplewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-07-2019 o godz. 09:30 pod adresem: Sąd Rejonowy w Toruniu X Wydział Cywilny, ul. Młodzieżowa 31, 87-100 Toruń, pokój 316, odbędzie się pierwsza licytacja spółdzielczego lokalu mieszkalnego będącego wspólną własnością dłużników: , położonego przy ul. Świętopełka 20 B/11, 87-100 Toruń, dla którego Sąd Rejonowy w Toruniu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze bez, wpisanego do rejestru lokali własnościowych: Spółdzielnia Mieszkaniowa "Kopernik" pod numerem 15570-1/11 (adres spółdzielni: Ul. Matejki 94/96, 87-100 Toruń).

Suma oszacowania wynosi 122 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 91 800,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 240,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto sądu: BGK O/Toruń 62 1130 1017 0021 1000 2790 0004.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego pod adresem: Sąd Rejonowy w Toruniu X Wydział Cywilny, ul. Młodzieżowa 31, 87-100 Toruń.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Image things

Toruń , Koniuchy

408 000 zł | 2 pokoje | 105,62 m2 | 1 piętro

  • cena: 408 000 zł
  • 3 863 za m2
Image things

Toruń , Mokre

45 563 zł | 2 pokoje | 46,80 m2

  • cena: 45 563 zł
  • 974 za m2
Image things

Toruń , Mokre

141 000 zł | 2 pokoje | 39,80 m2 | 8 piętro

  • cena: 141 000 zł
  • 3 543 za m2