Bielsko-Biała, Śląskie

Mieszkanie | 120 000 zł | 3 pokoje | 106,30 m2

- 77 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Bielsku - Białej


Tomasz Wojtowicz


Kancelaria Komornicza, Piastowska 15, Bielsko Biała, 43-300 Bielsko-Biała


tel. 338161052 / fax. 338161052


Sygnatura: Km 1926/17


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku - Białej Tomasz Wojtowicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-08-2019 o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Bielsku - Białej z siedzibą przy Mickiewicza 22, 43-300 Bielsko Biała, pokój 16, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego będącego wspólną własnością dłużników: , położonego przy ul. Słowackiego 30/3, 43-300 Bielsko-Biała, dla którego Sąd Rejonowy Wydział VII Ksiąg Wieczystych w Bielsku-Białej prowadzi księgę wieczystą o numerze BB1B/00103192/1.
Opis nieruchomości:

UWAGA!

Nabywca w drodze licytacji może nabyć również drugi udział z wolnej ręki od syndyka masy upadłości Anety Mach w upadłości konsumenckiej w cenie wylicytowanej, w tym celu należy kontaktować się z syndykiem Mariuszem Kamińskim.


Suma oszacowania wynosi 160 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 120 000,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: SBS SILESIA w Katowicach 02843700020010015485450001.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Komornik Sądowy


Tomasz WojtowiczObwieszczenie zamieszczono również na stronie interentowej :   http://www.bielsko.biala.komornik.pl/licytacje.php   

Image things

Bielsko-Biała , Śląskie

157 000 zł | 88,00 m2

  • cena: 157 000 zł
  • 1 784 za m2
Image things

Bielsko-Biała , Śląskie

187 500 zł | 3 pokoje | 71,53 m2 | 3 piętro

  • cena: 187 500 zł
  • 2 621 za m2
Image things

Bielsko-Biała , Śląskie

390 600 zł | 224,00 m2

  • cena: 390 600 zł
  • 1 744 za m2