Mirosławice, Łódzkie

Mieszkanie | 37 500 zł | 2 pokoje | 39,10 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Gryficach


Jacek Krzyśka


Kancelaria Komornicza, Armii Krajowej 3, Gryfice, 72-300 Gryfice


tel. 913844623 / fax. 913845032


Sygnatura: KM 1164/16


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gryficach Jacek Krzyśka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 01-08-2019 o godz. 14:15 w budynku Sądu Rejonowego w Gryficach z siedzibą przy Wysoka Brama 2, 72-300 Gryfice, pokój 3, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: , położonego przy Mirosławice 22, 72-320 Trzebiatów n. Regą 001, dla którego SĄD REJONOWY GRYFICE V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1G/00026932/1.
Opis nieruchomości:
lokal mieszkalny nr 1 o powierzchni użytkowej 39,10 m2 wraz z udziałem w wysokości 744/10000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.


Suma oszacowania wynosi 50 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 37 500,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Bank Polski SA 48102028210000160200256404.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 12:00 - po uprzednim ustaleniu z komornikiem oraz w ciągu trzech dni przed licytacją przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Komornik Sądowy


Jacek KrzyśkaImage things

Łódź , Bałuty

130 875 zł | 2 pokoje | 42,60 m2 | 8 piętro

  • cena: 130 875 zł
  • 3 072 za m2
Image things

Wieluń , Łódzkie

64 000 zł | 53,33 m2

  • cena: 64 000 zł
  • 1 200 za m2
Image things

Uniejów , Łódzkie

207 700 zł | 3 pokoje | 57,06 m2 | 4 piętro

  • cena: 207 700 zł
  • 3 640 za m2