Kraków, Grzegórzki

Mieszkanie | 530 796 zł | 2 pokoje | 76,10 m2 | 1 piętro

- 40 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Zastępca Komornika Sądowego


przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie


 Asesor Magdalena Wrucha


Kancelaria Komornicza, al. Pokoju 29b, Kraków, 31-564 Kraków


tel. 124143827 / fax. 124143832


Sygnatura: KM 360/18OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIZastępca Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie Asesor Asesor Magdalena Wrucha na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 01-08-2019 o godz. 11:00w budynku Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie z siedzibą przy przy Rondzie 7, 31-547 Kraków, pokój B-103, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: Włoch Janusz, położonego przy Grzegórzecka 67D/M176, 31-559 M. Kraków, dla którego Sąd Rejonowy dla Krakowa - Podgórza w Krakowie Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KR1P/00425216/7.
Opis nieruchomości:
Lokal mieszkalny nr M176 o pow. 76,1000 m2 położony w budynku nr 67D przy ul. Grzegórzecka w Krakowie. Lokal ten stanowi odrębną nieruchomość dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa - Podgórza w Krakowie Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KR1P/00425216/7 . Lokal położony jest na I piętrze budynku VIII kondygnacyjnego z windą. Lokal stanowiący przedmiot oszacowania składa się z 2 oddzielnych pokoji, salonu z aneksem kuchennym, łazienki i oddzielnego WC oraz przedpokoju i balkonu. Lokal ogrzewany jest z sieci Miejskiego Przedsiębiorstwa Energii Cieplnej, posiada instalacje wod-kan, elektryczną, teletechniczną, antenową, panel do regulacji ogrzewania. Standard mieszkania ponad przeciętny, dobra jakość materiałów wykończeniowych. Z własnością lokalu związany jest udział 761 / 182970 cz. wspolnych. Właścicielem opisanego lokalu mieszkalnego jest Włoch Janusz.


Suma oszacowania wynosi 707 728,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 530 796,00 .


rękojmia 10% ceny oszacowania wynosi:  70.772,80 zł


Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu lub uiścić na rachunek bankowy Zastępcy Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia Dariusza Ulfig Asesor Magdaleny Wrucha w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce Centrala nr: 97 8619 0006 0030 0025 8052 0001 najpóźniej na trzy dni przed licytacją podając na dowodzie wpłaty numer sprawy KM  360/18 i .... z dopiskiem "wadium" lub w kasie kancelarii najpóźniej w dniu poprzedzającym licytacje. Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją. Osoby zainteresowane oględzinami nieruchomości winny pisemnie lub mailowo zawiadomić komornika o swoim uczestnictwie najpóźniej na dwa tygodnie przed licytacją. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. Jednocześnie informuję, że akta postępowania egzekucyjnego można oglądać w sekretariacie Wydziału VI Cywilnego Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w ciągu 5 dni przed wyznaczonym terminem licytacji. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z  nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w  dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności. W przypadku chęci nabycia licytowanej nieruchomości przez osobę fizyczną pozostającą w związku małżeńskim oraz chęcią włączenia nabytą nieruchomość do majątku wspólnego, konieczne jest złożenie przez współmałżonka nabywcy oświadczenia o wyrażeniu zgody na taką czynność. Oświadczenie należy złożyć w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym.

Sprzedaż nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym objęta jest zakresem ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U.2016.223)DODATKOWE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ TELEFONICZNIE (0-12) 414-38-27 lub na adres e-mail: [email protected]

Zastępca Komornika SądowegoAsesor Magdalena WruchaImage things

Kraków , Bronowice

410 000 zł | 69,30 m2

  • cena: 410 000 zł
  • 5 916 za m2
Image things

Kraków , Bieżanów-Prokocim

154 904 zł | 24,20 m2

  • cena: 154 904 zł
  • 6 401 za m2
Image things

Kraków , Krowodrza

109 040 zł | Kawalerka | 18,80 m2 | 3 piętro

  • cena: 109 040 zł
  • 5 800 za m2