Osówiec, Podlaskie

Mieszkanie | 30 900 zł | Kawalerka | 37,22 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Słupcy


Witold Guziński


Kancelaria Komornicza, Zagłoby 1, Słupca, 62-400 słupca


tel. 63 274 31 57 / fax. 63 274 31 58


Sygnatura: Km 4222/17


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupcy Witold Guziński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23-07-2019 o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Słupcy z siedzibą przy Armii Krajowej 2, 62-400 Słupca, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: , położonej przy ,Osówiec 5, 62-436 Orchowo, dla której Sąd Rejonowy w Słupcy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KN1S/00026715/1.
Opis nieruchomości:
nieruchomość lokalową nr 5 położoną w Osówcu 21, gmina Orchowo, powiat koniński, województwo wielkopolskie wraz z przysługującym udziałem 37/216 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo własności gruntu oraz część budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.
Lokal mieszkalny o powierzchni 37,22 m2, składa się z 1 pokoju, kuchni, łazienki oraz kotłowni. Właściciel zaadaptował pomieszczenie na poddaszu na dwa pokoje. Do lokalu przynależy pomieszczenie gospodarcze o powierzchni użytkowej 13,31 m2.


Suma oszacowania wynosi 41 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 30 900,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 120,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. I O. Centrum w Koninie 04 1020 2746 0000 3302 0052 9412.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Słupcy mieszczącym się pod adresem: Armii Krajowej 2, Słupca, 62-400 Słupca.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Witold GuzińskiImage things

Białystok , Antoniuk

132 700 zł | Kawalerka | 35,45 m2 | 5 piętro

  • cena: 132 700 zł
  • 3 743 za m2
Image things

Nowodworce , Podlaskie

663 750 zł | 1,00 m2

  • cena: 663 750 zł
  • 663 750 za m2
Image things

Białystok , Dziesięciny II

215 925 zł | 4 pokoje | 74,20 m2 | 2 piętro

  • cena: 215 925 zł
  • 2 910 za m2