Nysa, Opolskie

Mieszkanie | 191 625 zł | 3 pokoje | 120,27 m2 | 4 piętro

- 61 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Nysie


Alicja Uryasz-Polaczyk


Kancelaria Komornicza, Piastowska 21, Nysa, 48-300 Nysa


tel. 774231046 / fax. 774231046


Sygnatura: KM 90/18


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nysie Alicja Uryasz-Polaczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22-07-2019 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Nysie z siedzibą przy Plac Kościelny 6, 48-300 Nysa, pokój 202, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: , położonego przy Zjednoczenia 1, 48-300 Nysa, dla którego Sąd Rejonowy w Nysie prowadzi księgę wieczystą o numerze OP1N/00054785/3.


Suma oszacowania wynosi 255 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 191 625,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 25 550,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Pekao S.A. 47124016751111001051569388.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 10:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Alicja Uryasz-PolaczykImage things

Nysa , Opolskie

192 525 zł | 1,00 m2

  • cena: 192 525 zł
  • 192 525 za m2
Image things

Nysa , Opolskie

160 000 zł | 76,90 m2

  • cena: 160 000 zł
  • 2 081 za m2
Image things

Nysa , Opolskie

3 250 000 zł | 1,00 m2

  • cena: 3 250 000 zł
  • 3 250 000 za m2