Stargard, zachodniopomorskie

Mieszkanie | 164 625 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 69,80 m2

- 47 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim


Michał Jaroszewicz


Kancelaria Komornicza, Pierwszej Brygady 35, Stargard Szczeciński, 73-110 Stargard Szczeciński


tel. 918340212,500827503,500827290 / fax. (91) 834 02 12


Sygnatura: Km 1139/16


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Michał Jaroszewicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19-07-2019 o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Stargardzie Szczecińskim z siedzibą przy Wojska Polskiego 19, 73-110 Stargard Szczeciński, pokój 25, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: , położonej przy ul. Piłsudskiego 97/8, 73-110 Stargard, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.


Suma oszacowania wynosi 219 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 164 625,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 21 950,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Zachodni WBK S.A. 12 1090 2806 0000 0001 1123 5980.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim mieszczącym się pod adresem: Wojska Polskiego 19, Stargard Szczeciński, 73-110 Stargard Szczeciński.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Michał JaroszewiczHistoryczne ceny

Image things

Stargard, zachodniopomorskie

142 000 zł | Mieszkanie | 87,03 m2

  • cena: 142 000 zł
  • 1 632 za m2
Image things

Stargard, zachodniopomorskie

104 250 zł | 36,86 m2

  • cena: 104 250 zł
  • 2 828 za m2
Image things

Stargard, zachodniopomorskie

104 250 zł | 36,86 m2

  • cena: 104 250 zł
  • 2 828 za m2