Wilkowice, Śląskie

Dom | 467 250 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Bielsku - Białej


Tomasz Wojtowicz


Kancelaria Komornicza, Piastowska 15, Bielsko Biała, 43-300 Bielsko-Biała


tel. 338161052 / fax. 338161052


Sygnatura: Km 1703/13


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku - Białej Tomasz Wojtowicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24-07-2019 o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego w Bielsku - Białej z siedzibą przy Mickiewicza 22, 43-300 Bielsko Biała, pokój 14, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: ., położonej przy ul. E.Kwiatkowskiego 8, 43-365 Wilkowice, dla której Sąd Rejonowy Wydział VII Ksiąg Wieczystych w Bielsku-Białej prowadzi księgę wieczystą o numerze BB1B/00050912/8.


Suma oszacowania wynosi 623 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 467 250,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 62 300,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: SBS SILESIA w Katowicach 02843700020010015485450001.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Komornik Sądowy


Tomasz WojtowiczObwieszczenie zamieszczono również na stronie interentowej :   http://www.bielsko.biala.komornik.pl/licytacje.php   

Image things

Wilkowice , Wielkopolskie

180 300 zł | 165,75 m2

  • cena: 180 300 zł
  • 1 088 za m2
Image things

Wilkowice , Wielkopolskie

326 250 zł | 1,00 m2

  • cena: 326 250 zł
  • 326 250 za m2