Godków, Zachodniopomorskie

Mieszkanie | 57 398 zł | 3 pokoje | 51,40 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Gryfinie


Inga Krajewska


Kancelaria Komornicza, Parkowa 3A, Gryfino, 74-100 Gyfino


tel. 914162979 / fax. 914162979


Sygnatura: Km 784/18OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIInga Krajewska Zastępca Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Gryfinie Michała Krajewskiego na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10-07-2019 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Gryfinie z siedzibą przy Grunwaldzka 8, 74-100 Gryfino, pokój 107, odbędzie się pierwsza licytacja rodzaj nieruchomości:  lokalu mieszkalnego należącego/ej do dłużnika:  Chojna, położonego przy Godków Osiedle 22/2, Godków, 74-500 Chojna, dla którego Wydział Ksiąg Wieczystych Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1Y/00049669/8. Suma oszacowania wynosi 76 530,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 57 397,50 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 653,00 zł.


    dodatkowe informacje: należący do Joanny i Marka małżonków Nelza lokal mieszkalny nr 2 o pow. 51,40m2; trzy pokoje, kuchnia, łazienka, wc i przedpokój, pokój na poddaszu, piwnica i dwa pomieszczenia gospodarcze, wraz z udziałem 262/1000 w częściach wspólnych nieruchomości objętej KW 47672      Przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w kwocie 10% sumy oszacowania nieruchomości - w gotówce, którą należy wpłacić w kancelarii zastępcy komornika do godz. 13:00 dnia poprzedzającego dzień licytacji albo złożyć w książeczce oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.


Rękojmię można także uiścić we wskazanym powyżej terminie na konto  zastępcy komornika:
Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Gryfinie 62124038551111000044786485.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Przy licytacji będą zachowane ustawowe warunki licytacyjne, jeżeli dodatkowym publicznym obwieszczeniem nie będą podane do wiadomości warunki odmienne. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Nieruchomość będzie można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Operat szacunkowy do wglądu w kancelarii komornika. Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.Zastępca Komornika SądowegoInga KrajewskaImage things

Dębno , Zachodniopomorskie

268 500 zł | 140,00 m2

  • cena: 268 500 zł
  • 1 918 za m2
Image things

Dębno , Zachodniopomorskie

491 250 zł | 1 510,20 m2

  • cena: 491 250 zł
  • 325 za m2
Image things

Kołobrzeg , Zachodniopomorskie

152 775 zł | 1,00 m2

  • cena: 152 775 zł
  • 152 775 za m2