Piaski, Mazowieckie

Dom | 298 700 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Sierpcu


Alicja Peda


Kancelaria Komornicza, Jana Pawła II 29A, 09-200 Sierpc


tel. 24 275 14 23 / fax. 24 275 14 23


Sygnatura: Km 2012/17


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sierpcu Alicja Peda na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17-07-2019 o godz. 09:10 w budynku Sądu Rejonowego w Sierpcu z siedzibą przy Wiosny Ludów 1, 09-200 Sierpc, pokój 22, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: , położonej przy Piastowska 10 ,Piaski, 09-200 Sierpc, dla której Sąd Rejonowy w Sierpcu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PL1E/00009253/5.


Suma oszacowania wynosi 448 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 298 700,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 44 800,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Gospodarki Żywnościowej SA 89 2030 0045 1110 0000 0196 6730.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Sierpcu mieszczącym się pod adresem: Wiosny Ludów 1, 09-200 Sierpc.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Alicja PedaImage things

Piaski , Wielkopolskie

317 512 zł | 226,60 m2

  • cena: 317 512 zł
  • 1 401 za m2
Image things

Piaski , Lubelskie

354 825 zł | 63,00 m2

  • cena: 354 825 zł
  • 5 632 za m2