Lędziny, Śląskie

Mieszkanie | 33 075 zł | Kawalerka | 26,10 m2 | 4 piętro

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

 

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Tychach


Katarzyna Sierak


Kancelaria Komornicza nr VIII w Tychach


ul. Begonii 4a, 43-100 Tychy


tel. 885 149 888


Sygnatura: KM 1419/17
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tychach Katarzyna Sierak na podstawie art. 953 kpc w związku z art.955 kpc zawiadamia, że w dniu 02-07-2019 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Tychach z siedzibą przy Budowlanych 33, 43-100 Tychy, pokój 102a, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do: , położonej pod adresem:  Pokoju 88/45, 43-143 Lędziny , dla której Sąd Rejonowy w Tychach prowadzi księgę wieczystą o numerze KA1T/00044037/8.[.]Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 44 100,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 sumy oszacowania tj. kwotę 33 075,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 410,00 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według przepisów prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo na konto kancelarii komornika w Banku BGŻ Paribas S.A. nr 70 1600 1462 1826 4337 8000 0003.  Po rozpoczęciu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana. Nieruchomość można oglądać codziennie w terminie dwóch tygodni przed licytacją. W powyższym terminie można również przeglądać akta postępowania w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Tychach.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub poprzez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów  i  nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Tychach Katarzyna Sierak

Image things

Lędziny , Śląskie

51 675 zł | Kawalerka | 27,40 m2 | 2 piętro

  • cena: 51 675 zł
  • 1 886 za m2