Sieraków, Wielkopolskie

Dom | 147 734 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Kutnie


Aleksandra Mucha


Kancelaria Komornicza, Jana III Sobieskiego 39, 99-300 Kutno


tel. 24 254 54 27 / fax. 24 2545403


Sygnatura: Km 655/18


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kutnie Aleksandra Mucha na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-07-2019 o godz. 08:30 w budynku Sądu Rejonowego w Kutnie z siedzibą przy Staszica 3, 99-300 , odbędzie się druga licytacja nieruchomości, położonej: Sieraków 39, dz. nr 49/2 , 99-300 gmina Kutno, dla której Sąd Rejonowy w Kutnie V Wydz. Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze LD1K/00048167/8.


Suma oszacowania wynosi 221 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 147 734,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 22 160,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO PB SA Oddział w Zgierzu 11 1020 3440 0000 7002 0016 0077.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 13:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Kutnie mieszczącym się pod adresem: Staszica 3, 99-300 (Wydział Cywilny) odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego Kutno.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Komornik Sądowy


Aleksandra MuchaImage things

Sieraków , Wielkopolskie

142 733 zł | 125,00 m2

  • cena: 142 733 zł
  • 1 142 za m2