Kozy, Śląskie

Dom | 219 975 zł | 160,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku - Białej Arkadiusz Maj


Kancelaria Komornicza, ul. Krasińskiego 24/8a, Bielsko-Biała, 43-300 Bielsko-Biała


tel. 33 816 86 16 / fax. 33 816 86 16


Sygnatura: KM 364/14


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku - Białej Arkadiusz Maj na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12-07-2019 o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Bielsku - Białej z siedzibą przy Mickiewicza 22, 43-300 Bielsko-Biała, pokój 10, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika , położonej przy Dworcowa 3, 43-340 Kozy, dla której Rejonowego prowadzi księgę wieczystą o numerze BB1B/00002466/5.Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa składa się z działek o nr 5134 i 2382/1 o łącznej powierzchni 0.0464 ha i jest zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej ok.160 m2 z dobudowanym garażem o pow. zabudowy ok. 45 m2.Suma oszacowania wynosi 293 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 219 975,00 .Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia.Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:

Data oględzin Godziny oględzin
05.07.2019 14:00 - 15:00

oraz przeglądać operat szacunkowy w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Komornik Sądowy Arkadiusz MajImage things

Kozy , Śląskie

195 533 zł | 160,00 m2

  • cena: 195 533 zł
  • 1 222 za m2
Image things

Kozy , Śląskie

195 533 zł | 1,00 m2

  • cena: 195 533 zł
  • 195 533 za m2