Warszawa, Ochota

Mieszkanie | 235 217 zł | 3 pokoje | 48,29 m2 | 1 piętro

- 56 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy


Monika Sachno


Kancelaria Komornicza, Al. Jerozolimskie 87, Warszawa, 02-001 Warszawa


tel. 22 625-07-93 / fax.


Sygnatura: Km 421/16


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy Monika Sachno na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27-06-2019 o godz. 15:00 w budynku Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy z siedzibą przy ul. Marszałkowska 82, 00-517 Warszawa, pokój 232, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: , położonego przy ul. Korotyńskiego 22/48, 02-123 Warszawa, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1M/00488655/4.
Opis nieruchomości:
Przedmiotowy lokal (którego suma oszacowania wynosi 313.623,00 zł), jest obciążony służebnością osobistą (której wartość została oszacowana na kwotę 146.559,00 zł


Suma oszacowania wynosi 313 623,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 235 217,25 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 31 362,30 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki SA 80 12406074 1111 0010 4835 9963.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:00 do godz. 19:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy mieszczącym się pod adresem: ul. Marszałkowska 82, Warszawa, 00-517 Warszawa.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Monika SachnoImage things

Warszawa , Targówek

220 267 zł | 2 pokoje | 38,50 m2 | 3 piętro

  • cena: 220 267 zł
  • 5 721 za m2
Image things

Warszawa , Targówek

12 900 zł | 1,00 m2

  • cena: 12 900 zł
  • 12 900 za m2
Image things

Warszawa , Żoliborz

280 000 zł | Kawalerka | 34,00 m2 | 4 piętro

  • cena: 280 000 zł
  • 8 235 za m2