Zwardoń, Śląskie

Obiekt | 160 000 zł | 238,50 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 160 000 zł
 • Miasto: Zwardoń
 • Powierzchnia: 238,50 m2
 • Województwo: Śląskie
 • Cena za m2: 671 zł
 • Ulica: 70
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 16 000 zł
 • Rodzaj: Obiekt
 • Numer oferty: 34550X80916103
 • Termin wpłaty wadium: 2019-09-05 - Co to znaczy?

Opis

PREZYDENT MIASTA KATOWICEOgłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na łączną sprzedaż budynku rekreacyjno – wczasowego o pow. użytkowej 238,50 m2 oraz urządzeń, tj. studni z kręgów, szamba – zbiorniki betonowe i ogrodzenia wraz z prawem użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego jako działki nr 8352/1, 8354/1 i 8356/2, zapisane w księdze wieczystej numer BB1Z/00063985/5 oraz prawa użytkowania wieczystego działek nr 8355/1, 8356/1i 8357/1, zapisanych w księdze wieczystej numer BB1Z/00163480/6, o łącznej pow. 3593 m2, położonych w gminie Rajcza, Zwardoń 70, z karty mapy 4, obręb Zwardoń.

Aktualnie nieruchomości nie posiadają dostępu do drogi publicznej, a nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do uregulowania tej kwestii we własnym zakresie.

Przedmiotowe nieruchomości usytuowane są na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, przyjętym uchwałą nr XXI/198/2004 Rady Gminy Rajcza z dnia 03.09.2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych gminy Rajcza, w tym sołectw: Rajcza, Rycerka Dolna, Rycerka Górna, Sól, Sól - Kiczora i Zwardoń i przeznaczona jest pod:

dz. nr 8355/1, 8356/1, 8357/1 tereny rolnicze (symbol planu R4) w strefie SM – występowania ruchów masowych;
dz. nr 8356/2 tereny komunikacji (symbol planu KDW) w strefie SM – występowania ruchów masowych;
dz. nr 8354/1: częściowo - tereny komunikacji (symbol planu KD1), częściowo - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzyszącymi obiektami nieuciążliwych usług komercyjnych na obszarze strefy zagrożenia osuwiskowego (symbol planu MN3);
dz. nr 8352/1: przeważająca część - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzyszącymi obiektami nieuciążliwych usług komercyjnych (symbol planu MN1), niewielka część - tereny komunikacji (symbol planu KD1), około 1/3 powierzchni działki znajduje się w strefie WP (ochrony Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 445).


Cena wywoławcza wynosi: 160 000,00 zł
Wysokość wadium wynosi: 16 000,00 złSprzedaż nieruchomości następuje za cenę uzyskaną w wyniku przetargu.

Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej tj. działki nr 8354/1 i 8355/1 oraz nieruchomości rolnej tj. działek 8356/1 i 8357/1 zwolniona jest z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 i 10 w związku z art. 29a ust. 8 ustawy o podatku od towarów i usług.

Do ceny sprzedaży niezabudowanych działek nr 8352/1 i 8356/2 doliczony zostanie podatek od towarów i usług wg stawki obowiązującej na dzień zbycia.

Zainteresowani uczestnictwem w przetargu zobowiązani są przedłożyć niezbędne dokumenty określone w warunkach przetargu, w tym dowód wpłaty wadium, w Urzędzie Miasta Katowice - Wydział Gospodarki Mieniem ul. Młyńska 4, pokój 616 do dnia 05.09.2019 r. do godz. 15:00.

Wadium może być wnoszone w pieniądzu do dnia 05.09.2019 r.

Przetarg odbędzie się w dniu 10.09.2019 r. o godz. 9:20 w sali nr 4 – 5 w siedzibie Urzędu Miasta Katowice, ul. Młyńska 4.

Prezydentowi Miasta Katowice przysługuje prawo odwołania lub unieważnienia przetargu.

Pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości odbył się w dniu 16.05.2019 r.

Informacje dotyczące przetargu i nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki Mieniem Urzędu Miasta Katowice, ul. Młyńska 4, pokój 616, telefon 32 259-33-17, 259-31-69.

Oglądanie nieruchomości będzie możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Wydziałem Gospodarki Mieniem Urzędu Miasta Katowice.

Warunki przetargu, które są integralną częścią niniejszego ogłoszenia udostępnione są do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice www.katowice.eu lub można je odebrać w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Katowice, na pierwszym piętrze budynku przy ul. Rynek 1 w godzinach pracy Urzędu.

Image things

Będzin , Grodziec

162 300 zł | 1,00 m2

 • cena: 162 300 zł
 • 162 300 za m2
Image things

Rybnik , Chwałęcice

909 750 zł | 452,95 m2

 • cena: 909 750 zł
 • 2 008 za m2
Image things

Czeladź , Śląskie

61 000 zł | Kawalerka | 30,21 m2 | Parter

 • cena: 61 000 zł
 • 2 019 za m2