Katowice, Śląskie

Mieszkanie | 17 000 zł | Kawalerka | 17,40 m2

- 86 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 17 000 zł
 • Miasto: Katowice
 • Powierzchnia: 17,40 m2
 • Województwo: Śląskie
 • Cena za m2: 977 zł
 • Ulica: Bogusławskiego 8
 • Liczba pokoi: 1
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 1 700 zł
 • Rodzaj: Mieszkanie
 • Numer oferty: 34536X80883315
 • Termin wpłaty wadium: 2019-07-08 - Co to znaczy?

Opis

Przetarg na sprzedaż nieruchomości nr postępowania 1003/KNO/377/2019.
Przetarg ogłasza, organizuje i prowadzi Spółka Polskie Koleje Państwowe S.A.
Przetarg odbędzie się w dniu 12.07.2019r. o godz. 10:00 w siedzibie PKP S.A. Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami w Katowicach ul. Damrota 8 - pok. Nr 9 (parter).
Przedmiot przetargu:
Zbycie nieruchomości położonej w Katowicach przy ul. Bogusławskiego 8/5, woj. śląskie, na którą składa się prawowłasności lokalu mieszkalnego o pow. użytkowej 17,40m² wraz z pomieszczeniami przynależnymi w postaci piwnicy o pow. użytkowej 4,00m², komórki o pow. użytkowej 1,70m² oraz udziałem w wysokości 723/10000 w częściach
wspólnych budynków i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właściciela lokalu oraz w prawie własności do działki gruntu oznaczonego geodezyjnie numerem 38 o pow. 0,0755ha, obręb 0001, Dz. Śródmieście-Załęże.
Szczegółowe informacje o nieruchomości oraz dodatkowe obciążenia, zobowiązania i oświadczenia nabywcy oraz PKP S.A., które zostaną zawarte w notarialnej umowie sprzedaży i wpisane do dz. III KW sprzedawanej nieruchomości zawiera informacja przetargowa stanowiąca załącznik nr 4 do Regulaminu.
Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Katowicach , XI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr KA1K/00061197/4, w której jako właściciel wpisany jest Prezydent Miasta Katowice reprezentujący Skarb Państwa, zaś PKP Spółka Akcyjna - jako współużytkownik wieczysty działek gruntu oraz części wspólnych budynków.
(w dziale II KW – wzmianka dotycząca przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu).
Dla nieruchomości lokalowej brak księgi wieczystej.
Cena wywoławcza: 17 000,00 zł netto
Wadium:· 1 700,00 zł
Minimalne postąpienie: 1 000,00 zł

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
wpłacenie wadium w wysokości 1 700,00zł w formie pieniężnej na rachunek bankowy nr 23 1020 1026 0000 1702 0348 5869 PKP S.A. Centrala Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa z dopiskiem „Przetarg na sprzedaż nieruchomości nr postępowania 1003/KNO/……/2019”. Za datę uiszczenia wadium przyjmuje
się dzień uznania rachunku bankowego PKP S.A., przy czym uznanie rachunku winno nastąpić nie później niż w dniu 08.07.2019r.

Image things

Katowice , Śląskie

260 000 zł | 133,05 m2

 • cena: 260 000 zł
 • 1 954 za m2
Image things

Katowice , Śląskie

156 000 zł | 3 pokoje | 90,79 m2 | Parter

 • cena: 156 000 zł
 • 1 718 za m2
Image things

Katowice , Śląskie

268 448 zł | 1,00 m2

 • cena: 268 448 zł
 • 268 448 za m2