Szczecin, Prawobrzeże

Obiekt | 9 710 000 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 9 710 000 zł
 • Miasto: Szczecin
 • Powierzchnia: 1,00 m2
 • Województwo: Zachodniopomorskie
 • Cena za m2: 9 710 000 zł
 • Ulica: Batalionów Chłopskich 123
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 971 000 zł
 • Rodzaj: Obiekt
 • Numer oferty: 34525X80857553
 • Termin wpłaty wadium: 2019-07-12 - Co to znaczy?

Opis

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
z siedzibą w Szczecinie przy ul. M. Golisza 10 Szczecin
Tel: 91 44 26 200, fax 91 42 21 258, www.zwik.szczecin.pl


OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Szczecinie przy ul. Batalionów Chłopskich 123.
1. Nieruchomość gruntowa zabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka
nr 2/11 z obrębu 4165 Dąbie o powierzchni 314.391m2 o przeznaczeniu terenu: usługi sportu, rekreacji i turystyki wodnej (przystanie wodne, w tym wędkarskie), zespoły marin itp. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW SZ1S/00241836/2.
2. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 9.710.000,00zł netto.
Wadium wynosi 971.000,00zł.
Wysokość postąpienia ustalają uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może być niższe niż 97.100,00zł.
3. Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie w banku PEKAO SA I o/Szczecin na rachunek 28 1240 3813 1111 0000 4375 6360, z dopiskiem "Wadium przetarg działka nr 2/11 obręb 4165".
4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu, w wysokości podanej jw., nie później niż 3 dni przed przetargiem. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na konto ZWiK Sp. z o.o.
5. Wniesienie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem się z Regulaminem Przetargu oraz Ogłoszeniem o przetargu i przyjęciem ich bez zastrzeżeń.
6. Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygrała, będzie zaliczone na poczet ceny zakupu nieruchomości. Pozostałym uczestnikom postępowania przetargowego wadium
w kwocie nominalnej zostanie niezwłocznie zwrócone na wskazane konto. W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia w wyznaczonym terminie umowy sprzedaży wadium nie podlega zwrotowi.
7. Do ceny nabycia zostanie doliczony podatek VAT, o ile będzie to wynikało z przepisów obowiązujących w chwili zawarcia umowy sprzedaży.
8. Wysokość obowiązującej stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu wynosi 1%. Wysokość opłaty z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 122.140,90zł kwotę należy uiścić do dnia 31.03. każdego roku na konto Urzędu Miejskiego
w Szczecinie.
Przetarg odbędzie się dnia 15.07.2019r. o godz. 12.00 w sali nr P11/P12 w siedzibie ZWiKSp. z o.o. przy ul. M. Golisza 10 w Szczecinie.
UWAGA!
Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu
z uzasadnionych przyczyn,
Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w siedzibie ZWiK
Sp. z o.o. przy ul. M. Golisza 10 w pok. 312; tel: 91 44 26 208.
Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Regulaminem Przetargu dostępnym na stronie internetowej www.bip.zwik.szczecin.pl w zakładce przetargi/sprzedaż mienia.

Image things

Szczecin , Gumieńce

223 725 zł | 57,25 m2

 • cena: 223 725 zł
 • 3 908 za m2
Image things

Szczecin , Zachodniopomorskie

8 200 000 zł | 3 006,40 m2

 • cena: 8 200 000 zł
 • 2 728 za m2
Image things

Szczecin , Zachodniopomorskie

1 303 000 zł | 517,00 m2

 • cena: 1 303 000 zł
 • 2 520 za m2