Giżycko, Warmińsko-Mazurskie

Obiekt | 2 206 125 zł | 3 222,92 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Syndyk Masy Upadłości

Ogłasza przetarg ofertowy w sprawie sprzedaży nieruchomości po obniżonych cenach


nieruchomość gruntowa w Giżycku przy ulicy Suwalskiej 34 stanowiąca działkę nr 992/22 o pow. 1,0898 ha zabudowana budynkiem administracyjno-socjalnym, dwoma budynkami produkcyjnymi i budynkiem magazynowym oraz trafostacją o łącznej powierzchni uż. 3.222,92 m² opisanej w księdze wieczystej OL1G/00012151/5. Wartość rynkowa według operatu szacunkowego z dnia 29.04.2019r. wynosi 2.941.500 zł - za kwotę nie niższą niż ¾ wartości według oszacowania tj. 2.206.125 zł netto plus podatek VAT.


Pisemne oferty na zakup nieruchomości, należy składać w terminie do dnia 22.07.2019r. na adres Kancelarii Notarialnej Elżbiety Brewki, ul. Kopernika 1/1, 10-510 Olsztyn – w zapieczętowanych kopertach z adnotacją „oferta przetargowa Spółdzielnia Zgoda”. Notariusz sporządzi protokół wpływu ofert. Otwarcie ofert nastąpi w Kancelarii Notarialnej Elżbiety Brewka w dniu 23.07.2019r. o godz. 09.50.

Oferta pod rygorem odrzucenia powinna zawierać:

Imię i nazwisko lub nazwę firmy wraz z adresem.
Wskazanie nieruchomości, której dotyczy oferta.
Proponowaną cenę (nie niższą niż cena wywoławcza).
Warunki zakupu z tym, że termin zawarcia umowy sprzedaży nie może być dłuższy niż 4 miesiące liczony od daty otwarcia ofert.
Potwierdzenie wpłacenia wadium.
Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej netto należy wpłacić przelewem na konto syndyka masy upadłości Meblarskiej Spółdzielni „Zgoda” w upadłości w Giżycku, nr rachunku: 71 1140 1111 0000 2823 0300 1001.

Syndyk zastrzega sobie prawo:

· zarządzenia aukcji do wyłonienia nabywcy,
· zmiany warunków przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyn
Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Syndyka w Olsztynie, ul. Mickiewicza 21/23 pok. 207, tel. 503-145-008, 668-247-874.

Image things

Giżycko , Warmińsko-Mazurskie

32 883 zł | 17,50 m2

  • cena: 32 883 zł
  • 1 879 za m2
Image things

Giżycko , Warmińsko-Mazurskie

246 524 zł | 84,60 m2

  • cena: 246 524 zł
  • 2 914 za m2
Image things

Giżycko , Warmińsko-Mazurskie

1 312 300 zł | 1 256,00 m2

  • cena: 1 312 300 zł
  • 1 045 za m2