Zielona Góra, Lubuskie

Mieszkanie | 205 000 zł | 3 pokoje | 65,00 m2 | 4 piętro

- 34 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 205 000 zł
 • Miasto: Zielona Góra
 • Powierzchnia: 65,00 m2
 • Województwo: Lubuskie
 • Cena za m2: 3 154 zł
 • Ulica: Stefana Batorego 59a
 • Liczba pokoi: 3
 • Piętro: 4
 • Tryb sprzedaży: Syndyk
 • Wadium: 20 500 zł
 • Rodzaj: Mieszkanie
 • Numer oferty: 34517X80838817
 • Termin wpłaty wadium: 2019-06-28 - Co to znaczy?

Opis

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 15, położonego w Zielonej Górze, przy ul. Stefana Batorego 59A, dla którego Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ZG1E/00080129/0., (zwane dalej w skrócie "Nieruchomością).
Cena wywoławcza ww. nieruchomości wynosi 205.000,00 PLN.
Do ceny sprzedaży zostanie doliczony VAT w przypadku zaistnienia obowiązku podatkowego w tym zakresie.
Wadium: 10% ceny wywoławczej.
Termin składania ofert: 28 czerwca 2019 roku do godz. 18.00.
Termin wpłaty wadium: 28 czerwca 2019 roku.
Rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 01 lipca 2019 roku o godz. 9.00 w Kancelarii Notariusza Pauliny Tomczak w Poznaniu (61-751) przy ul. Bóżniczej 15/11.
Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Oferta na nabycie nieruchomości pani Alicji Perry, sygn. akt V GUp 26/18 - NIE OTWIERAĆ" należy przesłać drogą pocztową (przesyłka polecona za potwierdzeniem odbioru) lub kurierem w ww. terminie na następujący adres syndyka:
Syndyk masy upadłości
ul. Urbanowska 16b/12, 60-647 Poznań
do dnia 28.06.2019, godz. 18.00.
Wpłata wadium na rachunek bankowy prowadzony przez syndyka, dedykowany upadłej Alicji Perry, w banku Santander Bank Polska S.A. o numerze: 88 1910 1048 2274 7565 0558 0003 z dopiskiem "Wadium- konkurs ofert V GUp 26/18".
Konkurs ofert zostanie przeprowadzony według Regulaminu, który zainteresowanym zostanie przesłany w formie elektronicznej.
Nieruchomość można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu. Informacji udziela: Dorota Strzesak, tel.: 693 986 631.

Image things

Zielona Góra , Lubuskie

118 350 zł | 3 pokoje | 56,20 m2 | 2 piętro

 • cena: 118 350 zł
 • 2 106 za m2
Image things

Zielona Góra , Lubuskie

84 345 zł | 29,20 m2 | 1 piętro

 • cena: 84 345 zł
 • 2 889 za m2
Image things

Zielona Góra , Lubuskie

154 500 zł | 3 pokoje | 57,00 m2 | 3 piętro

 • cena: 154 500 zł
 • 2 711 za m2