Bodzanów, Mazowieckie

Obiekt | 44 400 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 44 400 zł
 • Miasto: Bodzanów
 • Powierzchnia: 1,00 m2
 • Województwo: Mazowieckie
 • Cena za m2: 44 400 zł
 • Ulica:
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 4 400 zł
 • Rodzaj: Obiekt
 • Numer oferty: 34509X80820081
 • Termin wpłaty wadium: 2019-06-25 - Co to znaczy?

Opis

Wójt Gminy Bodzanów, działając na podstawie art. 37 ust.1 i art.40 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204, z późn. zm.) ogłasza I - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż budynku wraz z prawem wieczystego użytkowania działki nr 469/1 o pow. 0,11 ha, na której usytuowany jest budynek dawnego młyna, zlokalizowanej we wsi i gminie Bodzanów. Przedmiotowa nieruchomość zgodnie z miejscowym ogólnym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Bodzanów, który z dniem 31.12.2002 r. stracił ważność, stanowiła tereny do zainwestowania w kierunku rozwoju zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, stanowiącego własność Gminy Bodzanów, zlokalizowanego w m. Bodzanów (obręb geodezyjny Bodzanów), dla którego prowadzona jest księga wieczysta PL1P/00075080/5.
cena wywoławcza nieruchomości - 44.400,00zł. (netto)
O wysokości postąpienia ponad cenę wywoławczą decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj. 444,00 zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 28.06.2019 r. (piątek) o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Bodzanowie, ul. Bankowa 7, sala konferencyjna I piętro.
Wadium w wysokości 10 % (4.440,00 zł.) od ceny wywoławczej nieruchomości należy wpłacić w pieniądzu, najpóźniej do dnia 25.06.2019 r. (wtorek) na konto Urzędu Gminy w Bodzanowie:
Vistula Bank Spółdzielczy w Wyszogrodzie 06 9011 0005 0970 0547 2000 0060
(decyduje data wpływu środków na konto tut. urzędu)
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej, przed otwarciem przetargu.
Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zaliczone będzie na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast pozostałym uczestnikom zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od daty odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu.
Wójt Gminy Bodzanów zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, o którym mowa powyżej, Wójt Gminy Bodzanów może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg informując o tym niezwłocznie w formie ogłoszenia podając przyczynę odwołania do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, a także na stronie internetowej urzędu gminy.
Wszelkie informacje w sprawie przetargu uzyskać można w Urzędzie Gminy - pokój nr 8, telefon - 260-70-06 wew. 130.

Image things

Korytnica , Mazowieckie

1 333 zł | 21,25 m2

 • cena: 1 333 zł
 • 63 za m2
Image things

Góraszka , Mazowieckie

400 000 zł | 155,70 m2

 • cena: 400 000 zł
 • 2 569 za m2
Image things

Warszawa , Praga-Południe

822 093 zł | 165,50 m2

 • cena: 822 093 zł
 • 4 967 za m2