Poznań, Stare Miasto

Mieszkanie | 1 zł | Kawalerka | 50,52 m2

- 100 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 1 zł
 • Miasto: Poznań
 • Powierzchnia: 50,52 m2
 • Województwo: Wielkopolskie
 • Cena za m2: 0 zł
 • Ulica: 23 Lutego 4
 • Liczba pokoi: 1
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 1 zł
 • Rodzaj: Mieszkanie
 • Numer oferty: 34501X80801345
 • Termin wpłaty wadium: 2019-06-26 - Co to znaczy?

Opis

SGB-Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (60-462) przy ul. Szarych Szeregów 23a, KRS 0000058205, NIP 777-00-05-362, REGON 004848247, kapitał zakładowy 311.383.100,00 zł, ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż:

nieruchomości lokalowej mieszkalnej, położonej w Poznaniu przy ul. 23 Lutego 4/6 lokal nr 19, dla której Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu, Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer KW PO1P/00071706/1.

Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 50,52 m2 (słownie: pięćdziesiąt metrów kwadratowych 52/100). Lokal zlokalizowany jest na 4 piętrze budynku mieszkalnego wielorodzinnego, składa się z 1 pokoju, pokoju wraz z aneksem kuchennym, łazienki i korytarza. Standard lokalu podstawowy.
Wyposażenie w media: ciepła i zimna woda, kanalizacja, centralne ogrzewanie, energia elektryczna, domofon.

Oględzin nieruchomości można dokonać po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod nr tel.
604 089 844; 606 646 034.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Pisemne oferty, przez które należy rozumieć deklaracje zakupu, należy dostarczyć
w zamkniętych kopertach opisanych "Oferta 23 Lutego" w terminie do dnia 26 czerwiec 2019 r. do godziny 12:00, do siedziby SGB-Banku S.A. ul. Szarych Szeregów 23a w Poznaniu, Kancelaria pokój 031 lub drogą pocztową, przy czym o dotrzymaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu do siedziby SGB-Banku S.A.

Oferta winna być sporządzona w języku polskim i zawierać:
1. datę i miejsce sporządzenia;
2. imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania), NIP, numer PESEL oferenta, a jeżeli oferentem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej - nazwę (firmę), oznaczenie siedziby i adres do korespondencji (w sytuacji gdy jest inny niż adres siedziby) oraz numer NIP i REGON;
3. oferowaną cenę nabycia netto i brutto.

Do oferty należy dołączyć:
1. W przypadku oferentów będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej - aktualny wyciąg z właściwego rejestru lub inny dokument urzędowy, z którego wynika status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do jego reprezentacji, wystawione nie wcześniej, niż na trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert;
2. Dowód wpłaty wadium w postaci potwierdzenia przelewu lub potwierdzenia wpłaty w kasie
SGB-Banku S.A.;
3. Pismo wskazujące nr rachunku, na które należy zwrócić wniesione wadium.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 26 czerwiec 2019 r. o godzinie 13:00 w pokoju 420a
W razie stwierdzenia, że kilku oferentów zaproponowało tę samą najwyższą cenę, SGB-Bank S.A. przeprowadzi dodatkowy przetarg ustny między tymi oferentami w terminie przez siebie wskazanym.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% proponowanej przez oferenta kwoty brutto, za nieruchomość której dotyczy oferta, na rachunek bankowy SGB-Banku S.A. nr: 35 1610 0006 1610 0006 9000 0078, w terminie do dnia 26 czerwiec 2019 r.
W tytule przelewu należy wpisać "Wadium 23 Lutego". Za termin wniesienia wadium uważa się dzień uznania rachunku bankowego SGB-Banku S.A.

Wpłacone wadium:
1. Podlega zaliczeniu na poczet ceny nabycia;
2. Przepada na rzecz SGB-Banku S.A. jeśli oferent, który wygra przetarg nie uiści ceny nabycia lub uchyli się od zawarcia umowy w terminie wskazanym przez SGB-Bank S.A.;
3. W przypadku pozostałych oferentów zostanie ono zwrócone w terminie 7 dni od daty ostatecznego rozstrzygnięcia przetargu.

O rozstrzygnięciu przetargu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.

Wygrywający przetarg jest zobowiązany do zapłaty ceny nabycia (pomniejszonej o wpłacone wadium) najpóźniej na dwa dni przed zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.
Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy ponosi nabywca.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty zawiadomienia oferenta o wyborze jego oferty.
Informacje udzielane będą w godzinach 9:00 - 11:00 pod numerem telefonu: 0-61 8562459
lub 0-61 8562539. W tych godzinach udostępniane będą dokumenty w siedzibie SGB-Banku S.A. przy ul. Szarych Szeregów 23 w Poznaniu, pokój 424a.

SGB-Bank S.A. zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych lub zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podawania przyczyn oraz bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Image things

Poznań , Grunwald

328 125 zł | 2 pokoje | 62,80 m2 | 1 piętro

 • cena: 328 125 zł
 • 5 225 za m2
Image things

Poznań , Nowe Miasto

1 518 799 zł | 860,00 m2

 • cena: 1 518 799 zł
 • 1 766 za m2
Image things

Poznań , Stare Miasto

292 500 zł | 3 pokoje | 67,50 m2

 • cena: 292 500 zł
 • 4 333 za m2