Końskie , Świętokrzyskie

Obiekt | 445 457 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Końskich Andrzej Szteleblak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10-09-2019 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Końskich z siedzibą przy Iwo Odrowąża 5, 26-200 Końskie, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika:, położonej przy Nadstawna 41, 26-200 Końskie, dla której SĄD REJONOWY KOŃSKIE IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze KI1K/00035078/7.

Suma oszacowania wynosi 668 186,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 445 457,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 66 818,60 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi do dnia poprzedzającego dzień licytacji. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Bank Polski SA Oddział 1 w Kielcach 04 1020 2629 0000 9402 0255 0598. do dnia poprzedzającego dzień licytacji.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 10:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Image things

Końskie , Świętokrzyskie

119 208 zł | Kawalerka | 40,90 m2 | 4 piętro

  • cena: 119 208 zł
  • 2 915 za m2
Image things

Końskie , Świętokrzyskie

228 822 zł | 1,00 m2

  • cena: 228 822 zł
  • 228 822 za m2
Image things

Końskie , Świętokrzyskie

76 500 zł | 71,37 m2

  • cena: 76 500 zł
  • 1 072 za m2