Września, Wielkopolskie

Mieszkanie | 85 800 zł | 2 pokoje | 35,80 m2

- 47 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Wrześni Mariusz Celmer na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08-08-2019 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego we Wrześni z siedzibą przy Jana Pawła II 10, 62-300 Września, pokój 14, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: położonej przy Piastów 6/78, 62-300 Września, dla której Sąd Rejonowy we Wrześni IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PO1F/00037031/8.
Opis nieruchomości:
Mieszkalna nieruchomość lokalowa nr 78, położona na parterze w wielorodzinnym budynku mieszkalnym we Wrześni, przy ul. Piastów 6. Na program funkcjonalny lokalu składają się: 2 pokoje, łazienka z wc, kuchnia i przedpokój. Powierzchnia lokalu mieszkalnego wynosi 35,8 m2. Dla nieruchomości lokalowej jest prowadzona przez Sąd Rejonowy we Wrześni, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, księga wieczysta KW Nr PO1F/00037031/8.

Suma oszacowania wynosi 114 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 85 800,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 440,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A.I.O.WRZEŚNIA 23102041150000960200040204.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:30 do godz. 11:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Image things

Książ Wielkopolski , Wielkopolskie

136 000 zł | 3 pokoje | 62,40 m2 | 1 piętro

  • cena: 136 000 zł
  • 2 179 za m2
Image things

Wronki , Wielkopolskie

277 760 zł | 170,10 m2

  • cena: 277 760 zł
  • 1 633 za m2
Image things

Poznań , Stare Miasto

254 400 zł | 3 pokoje | 87,00 m2

  • cena: 254 400 zł
  • 2 924 za m2