Wodzisław, Świętokrzyskie

Obiekt | 408 707 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie Tomasz Wojciechowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19-07-2019 o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Jędrzejowie z siedzibą przy 11 Listopada 74, 28-300 Jędrzejów, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika , położonej przy ,Olszówka Stara, 28-330 Wodzisław, dla której SĄD REJONOWY JĘDRZEJÓW V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze KI1J/00000972/9.
Opis nieruchomości:
nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Andrzeja Morawieckiego , zlokalizowanej we wsi Olszówka Stara , gm.Wodzisław , składajacej się z działek gruntu oznaczonych w ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie numerami ewidencyjnymi: 111 , 136 , 213 , 224 i 225 Obręb 35 - Olszówka Stara o łącznej powierzchni 4,6600 ha. , dla której w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jędrzejowie urządzona jest księga wieczysta o numerze KW KI1J/00000972/9. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 544.942,00,-zł. Cena wywołania wynosi - 408.707,00,-zł. , wartość rękojmi - 54.495,00,-zł. WYCENA DZIAŁEK : - działka rolna numer 111 o powierzchni 0,1400 ha oszacowana jest na kwotę - 1.159,00,-zł. cena wywołania wynosi - 870,00,-zł. , wartość rękojmi - 116,00,-zł. - działka rolna numer 225 o powierzchni 0,0600 ha oszacowana jest na kwotę - 497,00,-zł. cena wywołania wynosi - 373,00,-zł. , wartość rękojmi - 50,00,-zł. - działka rolna numer 136 o powierzchni 0,5500 ha oszacowana jest na kwotę - 14.103,00,-zł. cena wywołania wynosi - 10.578,00,-zł. , wartość rękojmi - 1.411,00,-zł. - działka numer 224 (pow.0,3200 ha) oraz północna część działki numer 213 (pow.3,5900 ha) zabudowane są budynkiem mieszkalnym , częścią budynku owczarni nr 1 , budynkiem owczarni numer 2 , częścią budynku owczarni nr 3 , budynkiem stodoły , budynkiem garażowym nr 1 , budynkiem garażowym nr 2 , budynkiem gospodarczym , działki częściowo ogrodzone , na nieruchomości znajdują się : studnia , szambo , silos , teren nieruchomości jest częściowo ogrodzony , jest również zagospodarowany w części zabudowanej zielenią tj.drzewostan pospolity oraz krzewy ozdobne , działka uzbrojona w media : wodę , energię elektryczną , pozostała część działki numer 213 to grunty rolne) oszacowane są na kwotę 529.183,00,-zł. cena wywołania wynosi - 396.888,00,-zł. , wartość rękojmi - 52.919,00,-zł.

Suma oszacowania wynosi 544 942,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 408 706,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 54 494,20 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank PEKAO S.A. o/ Jędrzejów 28124044161111000049586019.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

  • cena: 73 185 zł
  • 754 za m2
Image things

Rytwiany , Świętokrzyskie

228 487 zł | 149,80 m2

  • cena: 228 487 zł
  • 1 525 za m2
Image things

Łoniów , Świętokrzyskie

804 067 zł | 1,00 m2

  • cena: 804 067 zł
  • 804 067 za m2