Gdańsk, Pomorskie

Lokal użytkowy | 158 859 zł | 55,70 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku Tomasz Wojciechowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-07-2019 o godz. 10:45 w budynku Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku z siedzibą przy Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, pokój A68, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: położonej przy Mickiewicza Adama 26/1, 80-405 Gdańsk, dla której Wydział III Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1G/00071319/0.
Opis nieruchomości:
nieruchomość lokalowa nr 1, położona w budynku wielorodzinnym w Gdańsku przy ul. Adam Mickiewicza 26, wraz z udziałem 14/100 w częściach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystego gruntów działki nr 846/6 o powierzchni 195 m2. Dla przedmiotowego lokalu Wydział III Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku prowadzi księgę wieczystą o numerze KW GD1G/00071319/0. Pierwotnie lokal był lokalem mieszkalnym składającym się z 4 pomieszczeń i WC. Obecnie, po adaptacji stanowi zaplecze apteki i jest wykorzystywany dla celów usługowych. Jego aktualna powierzchnia wynosi 55,70 m2. Lokal stanowi pomieszczenie niesamodzielne funkcjonalnie i konstrukcyjnie związane z sąsiednim lokalem użytkowym, będącym własnością osoby trzeciej. Dla jego fizycznej odrębności konieczna jest rekonstrukcja usuniętych części ścian. Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 9,60 m2.

Suma oszacowania wynosi 211 812,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 158 859,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 21 181,20 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank BGŻ BNP Paribas SA 42 16001462 1827 8410 1000 0003.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 19:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku mieszczącym się pod adresem: Piekarnicza 10, Gdańsk, 80-126 Gdańsk.

Wpłata wadium w kasie/wpływ wadium na rachunek bankowy musi nastąpić najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień licytacji.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Image things

Gdańsk , Pomorskie

292 950 zł | 3 pokoje | 67,90 m2 | 6 piętro

  • cena: 292 950 zł
  • 4 314 za m2
Image things

Gdańsk , Pomorskie

225 221 zł | 2 pokoje | 51,86 m2 | Parter

  • cena: 225 221 zł
  • 4 343 za m2
Image things

Gdańsk , Pomorskie

343 364 zł | 3 pokoje | 87,17 m2 | 2 piętro

  • cena: 343 364 zł
  • 3 939 za m2