Słupsk, Pomorskie

Lokal użytkowy | 47 250 zł | 33,59 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupsku Andrzej Śniegocki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17-07-2019 o godz. 14:15 w budynku Sądu Rejonowego w Słupsku z siedzibą przy Szarych Szeregów 13, 76-200 Słupsk, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu użytkowego należącego do dłużnika: , położonego przy Sienkiewicz 4/3 i 2, 76-200 Słupsk, dla którego Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SL1S/00080474/6.
Opis nieruchomości:
licytacja: -dwóch nieruchomości lokalowych fizycznie stanowiących całość gospodarczą, w skład, których wchodzą: dwa lokale niemieszkalne położone na kondygnacji piwnicznej oznaczone nr 2 oraz 3 składające się łącznie z dwóch pomieszczeń, aneksu kuchennego oraz łazienki o łącznej powierzchni użytkowej 33,59 m2 wraz z udziałem 24/1000 części w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu nr 572/2 o pow. 533 m2, na której posadowiony jest budynek obejmujący te lokale oraz udział 24/1000 części w częściach wspólnych tego budynku położonego: 76-200 Słupsk, ul. Sienkiewicza 4/2 oraz 4/3, dla którego Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste o numerach KW SL1S/00080474/6 - lokal nr 3, KW SL1S/00076996/0 - lokal nr 2

Suma oszacowania wynosi 63 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 47 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 300,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Kredyt Bank Oddział Słupsk 62150016921216900597910000.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Image things

Słupsk , Pomorskie

750 000 zł | 504,00 m2

  • cena: 750 000 zł
  • 1 488 za m2
Image things

Słupsk , Pomorskie

24 600 zł | 20,54 m2

  • cena: 24 600 zł
  • 1 198 za m2
Image things

Słupsk , Pomorskie

67 500 zł | 40,06 m2 | 2 piętro

  • cena: 67 500 zł
  • 1 685 za m2