Lubawa, Warmińsko-Mazurskie

Dom | 1 609 299 zł | 435,59 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Iławie Piotr Staruk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10-07-2019 o godz. 11:15 w budynku Sądu Rejonowego w Iławie z siedzibą przy Mikołaja Kopernika 4B, 14-200 Iława, pokój A236, odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: , położonego przy Polna 2, 14-260 Lubawa, dla którego Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Iławie prowadzi księgę wieczystą o numerze EL1I/00018711/3 .
Opis nieruchomości:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Iławie Piotr Staruk, prowadzący kancelarię w Iławie przy ul. Wojska Polskiego 6c/6, podaje do publicznej wiadomości, że dnia 10.07.2019r. (środa) o godz. 11:15 w NOWEJ SIEDZIBIE Sądu Rejonowego w Iławie przy ul. Kopernika 4 B (sala A236) odbędzie się licytacja nieruchomości położonej w Lubawie, przy ul. Polnej 2 stanowiącej działkę gruntu nr 42 o powierzchni 2,0646 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym (powierzchnia użytkowa 435,59 m²), kurnikiem nr 1 (powierzchnia użytkowa 1046,19 m²), kurnikiem nr 2 ( powierzchnia użytkowa 986,58 m²) wraz z częścią socjalno-gospodarczą (powierzchnia użytkowa 318,39 m²), budynkiem gospodarczym nr 1 - garaż (powierzchnia użytkowa 48,42 m²), stodołą z wiatą (powierzchnia użytkowa 142,90 m²), budynkiem gospodarczym nr 2 (powierzchnia użytkowa 129,58 m²), budynkiem gospodarczym nr 3 (powierzchnia użytkowa 4,27 m²) oraz garażem blaszanym (powierzchnia użytkowa 14,67 m², dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW EL1I/00018711/3 należącej do Łukasza Maciąga.

Suma oszacowania wynosi 2 413 949,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 1 609 299,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 241 394,90 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank PKO SA I O/Iława 59 12401604 1111 0000 1390 8508.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 00:00 do godz. 00:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Image things

Lubawa , Warmińsko-Mazurskie

1 244 000 zł | 11 489,69 m2

  • cena: 1 244 000 zł
  • 108 za m2