Gniewino, Pomorskie

Obiekt | 2 178 750 zł | 1 341,70 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie zastępca Szymon Fudalewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28-06-2019 o godz. 09:15 pod adresem: Budynek Sądu w Pucku, ul.1 Maja 15/sala 12, 84-100 , odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: , położonej przy ,BYCHOWO 19, 84-250 Gniewino, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rej. w Wejherowie prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1W/00028597/0.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość stanowi: 1) nieruchomość gruntową oznaczoną jako działka nr 131/3,obręb Bychowo, gm.Gniewino, o pow. 3700 m2 zabudowaną budynkiem "Dwór w Bychowie", stanowiącym obiekt wolnostojący, II-kondygnacyjny z poddaszem użytkowym, podpiwniczony, o powierzchni użytkowej 1.341,7m2, składający się z części hotelowej gdzie umiejscowiony jest holl z recepcją, pomieszczenia sanitarne, 3 dwupkojowe apartamenty i 13 pokoi 1-3 osobowych oraz z części gastronomicznej gdzie umiejscowione są 3 sale konsumpcyjne, sala barowa w przyziemiu z możliwością zmiany funkcji oraz zaplecze kuchenne i sanitarne, należącą do dłużnika: , położoną 84-250 Gniewino, Bychowo 19, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rej. w Wejherowie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW GD1W/00028597/0 oraz 2) nieruchomość guntową niezabudowaną, oznaczoną jako działki nr 105(Aleja Grabowa) i 145 o łącznej powierzchni 44 700 m2, należącą do dłużnika: Władysław Brzozowski, położoną: 84-250 Gniewino, Bychowo , dla której Wydział Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rej. w Wejherowie prowadzi księgę wieczystą o numerze Kw GD1W/00045420/4 . Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gniewino nieruchomość położona jest na terenie objętym ochroną konserwatorską , na którym znajdują się pomniki przyrody i przechodzą przez niego również korytarze ekologiczne rango subregionalnej.Ponadto działka nr 131/3 znajduje się na obszarze oznaczonym jako MN/U-teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej, działka nr 145 znajduje się na terenie oznaczonym jako tereny leśne i rolne, dla działki nr 105 brak możliwości odczytania ze Studium szegółowego przeznaczenia, poza w/w oznaczeniem terenu całej nieruchomości. Działka nr 131/3 posiada dostęp do drogi publicznej za pośrednictwem działek stanowiących własność gminy (nr 129 i nr 130). Jednak główny dojazd do budynku dworu od szosy (droga powiatowa) odbywa się po drodze urządzonej na działce nr 131/2, stanowiącej własność osoby trzeciej. W księdze wieczystej obejmującej działkę nr 131/2 nie odnotowano wpisów dot. służebności przejazdu i przechodu, ani przeprowadzenia sieci. Działka nr 105 posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej.Zgodnie z decyzją z dn.07.08.1997 r. nieruchomości są wpisane do rejestru zabytków województwa pomorskiego pod poz.1639.Zgodnie z interpretacją indywidulaną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, sprzedaż nieruchomości o nr KW GD1W/00028597/0 będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, jednak na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług będzie korzystać ze zwolnienia od podatku, natomiast sprzedaż nieruchomości o nr Kw GD1W/00045420/4 nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Suma oszacowania wynosi 2 905 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 2 178 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 290 500,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA Wejherowo 91102019120000940200118240.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego pod adresem: w budynku Sądu w Pucku, przy ul. 1-go Maja 15, w Kancelarii Komornika Sądowego, ul. Sienkiewicza 2E, 84-200 Wejherowo.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

K

Image things

Gdańsk , Pomorskie

343 364 zł | 3 pokoje | 87,17 m2 | 2 piętro

  • cena: 343 364 zł
  • 3 939 za m2
Image things

Perlino , Pomorskie

91 500 zł | 1,00 m2

  • cena: 91 500 zł
  • 91 500 za m2
Image things

Lipusz , Pomorskie

429 333 zł | 226,29 m2

  • cena: 429 333 zł
  • 1 897 za m2