Janów, Lubelskie

Obiekt | 221 042 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chełmie mgr Marzenna Łogosz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-06-2019 o godz. 11:45 w budynku Sądu Rejonowego w Chełmie z siedzibą przy AL I AWP 16, 22-100 Chełm, pokój 3, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: , położonej przy ul. Mickiewicza 52, 22-151 Janów, dla której Sąd Rejonowy w Chełmie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze LU1C/00028947/4.

Suma oszacowania wynosi 294 722,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 221 042,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 29 473,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Lublinie 10 10203147 0000 8202 0095 5419.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:30 do godz. 15:30 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Chełmie mieszczącym się pod adresem: AL I AWP 16, Chełm, 22-100 Chełm.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Image things

Janów , Łódzkie

43 125 zł | 2 pokoje | 39,00 m2 | 1 piętro

  • cena: 43 125 zł
  • 1 106 za m2
Image things

Janów , Śląskie

436 500 zł | 183,06 m2

  • cena: 436 500 zł
  • 2 384 za m2
Image things

Janów , Śląskie

436 500 zł | 183,06 m2

  • cena: 436 500 zł
  • 2 384 za m2