Praszka, Opolskie

Obiekt | 178 667 zł | 128,90 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oleśnie Aleksandra Wręczycka-Miemczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27-06-2019 o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Oleśnie z siedzibą przy Sądowa 3, 46-300 Olesno, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika:, położonej przy Ożarowska 131,Kowale, 46-320 Praszka, dla której Sąd Rejonowy w Oleśnie prowadzi księgę wieczystą o numerze OP1L/00029332/7.
Opis nieruchomości:
nieruchomość (1/2 niewydzielonej części + 1/2 niewydzielonej części) stanowiącej działkę nr 219/4, zabudowaną budynkiem socjalno-biurowym z częścią warsztatową o pow. użytkowej 128,9,m 2, powierzchnia działki 0.2587 ha położonej: 46-320 Praszka, Kowale, dla której Sąd Rejonowy w Oleśnie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: OP1L/00029332/7]

Suma oszacowania wynosi 268 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 178 666,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 26 800,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. w Oleśnie (O.Centrum w Opolu) 24 1020 3668 0000 5002 0093 7722.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Image things

Kędzierzyn-Koźle , Koźle

44 175 zł | Kawalerka | 35,89 m2 | 2 piętro

  • cena: 44 175 zł
  • 1 231 za m2
Image things

Brzeg , Opolskie

88 275 zł | 3 pokoje | 72,55 m2 | 2 piętro

  • cena: 88 275 zł
  • 1 217 za m2
Image things

Pakosławice , Opolskie

3 250 000 zł | 1,00 m2

  • cena: 3 250 000 zł
  • 3 250 000 za m2