Lubawa, Warmińsko-Mazurskie

Obiekt | 492 552 zł | 542,59 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Iławie Piotr Staruk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-06-2019 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Iławie z siedzibą przy Mikołaja Kopernika 4B, 14-200 Iława, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika:, położonej przy Lubawa ,Prątnica, 14-260 Lubawa, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Iławie prowadzi księgę wieczystą o numerze EL1I/00011300/0.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona w Prątnicy, gm. Lubawa stanowiąca działkę gruntu nr 38/2 o powierzchni 0,7200 ha zabudowana budynkiem administracyjnym o powierzchni użytkowej 262,05m2 i trzema budynkami gospodarczymi wraz z łącznikiem o powierzchni użytkowej 542,59m2, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Iławie prowadzi księgę wieczystą o numerze EL1I/00011300/0 należącej do Deho Group Sp. z o.o. S.K.A. (dawniej Tadwil Invest III Sp. z o.o. w organizacji Sp. komandytowo-akcyjna z/s w Warszawie). Licytacja odbędzie się w Sądzie Rejonowym w Iławie, ul. Kopernika 4B w sali A203.

Suma oszacowania wynosi 738 828,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 492 552,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 73 882,80 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank PKO SA I O/Iława 59 12401604 1111 0000 1390 8508.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:DATA OGLĘDZIN GODZINY OGLĘDZIN
17.06.2019 10:00 - 10:00
oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Image things

Lubawa , Warmińsko-Mazurskie

1 244 000 zł | 11 489,69 m2

  • cena: 1 244 000 zł
  • 108 za m2