Żelazków, Wielkopolskie

Obiekt | 396 667 zł | 1 834,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kaliszu Monika Talarczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13-09-2019 o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kaliszu z siedzibą przy AL. WOLNOŚCI 13, 62-800 Kalisz, pokój 123, odbędzie się druga licytacja użytkowania wieczystego nieruchomości należącej do dłużnika: w likwidacji, położonej przy ,Janków 47a, 62-817 Żelazków, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego W Kaliszu prowadzi księgę wieczystą o numerze KZ1A/00039182/9.

Suma oszacowania wynosi 595 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 396 666,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 59 500,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 14 1020 2212 0000 5802 0079 8959.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Kaliszu mieszczącym się pod adresem: AL. WOLNOŚCI 13, Kalisz, 62-800 Kalisz.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Image things

Poznań , Nowe Miasto

400 667 zł | 3 pokoje | 73,10 m2 | 10 piętro

  • cena: 400 667 zł
  • 5 481 za m2
Image things

Oborniki , Wielkopolskie

794 475 zł | 191,38 m2

  • cena: 794 475 zł
  • 4 151 za m2
Image things

Opatówek , Wielkopolskie

42 000 zł | 3 pokoje | 43,30 m2

  • cena: 42 000 zł
  • 970 za m2